Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka implantoloških sistema za stomatološku protetiku i dentalnu implantologiju

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

JAVNA USTANOVA STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 9-1-1-3-43/14
Broj obavještenja o nabavci: 9-1-1-1-39/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Stomatološki fakultet sa klinikama
Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Ida Ramadanović
Telefon: 033214249
Elektronska po{ta: idar@sf.unsa.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost: Obrazovanje
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantoloških sistema za stomatološku protetiku i
dentalnu implantologiju
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantoloških sistema za stomatološku protetiku i
dentalnu implantologiju
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantološkog sistema br.1
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantološkog sistema br.1
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
230.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
230.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Centralno skladište Ugovornog organa
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00%
2. Rok isporuke, učešće:20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:16.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:603.937,80
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
1.357.648,89
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantološkog sistema br.2
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantološkog sistema br.2
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
230.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
230.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Centralno skladište Ugovornog organa
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00%
2. Rok isporuke, učešće:20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:16.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 3
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:114.063,90
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
229.726,27
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantološkog sistema br.3
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantološkog sistema br.3
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
230.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
230.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Centralno skladište Ugovornog organa
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00%
2. Rok isporuke, učešće:20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:16.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:211.520,46
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
454.691,85
(C-11285-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: