Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka motorne čistilice korisnog volumena spremnika min. 5,5 m3 na šasiji max. 15 t putem financijskog leasinga

Izvor: Official Journal of the European Union, 22.07.2014.

Hrvatska-Karlovac: Komunalna vozila

2014/S 138-247378

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Čistoća d.o.o. Karlovac
70467048139
Gažanski trg 8
Služba(e) za kontakt: Opća i pravna služba
Na pažnju (osoba za kontakt): Svetozar Tarbuk
47000 Karlovac
HRVATSKA
Telefon: +385 47611918
E-pošta: javna-nabava@cistocaka.hr
Telefaks: +385 47616135

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0035402

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava motorne čistilice korisnog volumena spremnika min. 5,5 m3 na šasiji max. 15 t putem financijskog leasinga.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Najam s pravom kupnje
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8

NUTS kod HR027

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava motorne čistilice korisnog volumena spremnika min. 5,5 m3 na šasiji max. 15 t putem financijskog leasinga.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34144700

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Jedna motorna čistilica.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 800 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
8.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude (naručitelj određuje u apsolutnom iznosu do 5 % procijenjene vrijednosti nabave) iznosi 90 000 HRK
2. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.
3. Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na IBAN naručitelja broj: HR9323400091110610434. Kao dokaz o izvršenoj uplati u ponudi se dostavlja izvadak sa računa ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje.
4. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
5. Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104. Zakona o javnoj nabavi. Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve: a. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti; b. dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi; c. nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi; d. odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi i e. nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se bjanko zadužnica. Bjanko zadužnica mora biti potpisana i ovjerena od strane ponuditelja te ovjerena kod javnog bilježnika. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se uvezano u ponudi. Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano, sukladno članku 93. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditelju sukladno članku 77. stavku 6. Zakona.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona; b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
3.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe);
3.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.
4.1.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja koji je u vezi s predmetom nabave (sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi). Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
4.1.2. Važeće Odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova leasinga sukladno Zakonu o leasingu (NN 135/06).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2.1. Račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj zemlje sjedišta gospodarskog subjekta koji je jednakovrijedan dokaz traženome. Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da mu je ukupni promet u posljednje dostupne tri financijske godine ili za kraće razdoblje ukoliko ponuditelj posluje kraće razdoblje, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti ponuditelja, jednak ili veći od iznosa procijenjene vrijednosti nabave. Kao dokaz treba priložiti račun dobiti i gubitka za posljednje 3 (tri) financijske godine, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njegovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Postojanje financijske sposobnosti iz ove točke dokazuju članovi zajednice ponuditelja zajednički.
4.2.2. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija u kojima gospodarski subjekt ima otvoren/e račun/e kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2 ili SOL 2) iz kojeg je vidljivo da u proteklih 6 mjeseci nije bio u blokadi (niti 1 dan) te da nema evidentiranih nepodmirenih naloga za čije izvršenje ponuditelj nema pokriće na računu, sukladno članku 71. stavku 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi. Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora dostaviti popis svih računa izdanih od strane banaka kod kojih ponuditelj ima otvorene račune. Kod zatvorenih računa nije potrebno dostaviti dokument o solventnosti.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.3.1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Gospodarski subjekt dokazat će sposobnost ukoliko je razvidno da je u posljednje 3 godine izvršio nabavu slične ili usporedive vrste kao predmet nabave, kojom se potvrđuje da je ponuditelj uredno ispunio sve ugovorne obveze, u ukupnoj vrijednosti (pojedinačnoj ili kumuliranoj vrijednosti više potvrda) od najmanje do visine procijenjene vrijednosti nabave, bez uračunatog PDV-a. Zahtijevanim minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti naručitelj se osigurava da će ponuditelj biti tehnički i stručno sposoban isporučiti predmet nabave u sukladnosti s traženim tehničkim zahtjevima i rokovima te ponuditelj dokazuje primjereno iskustvo, što ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude izabran ) isporučiti robu kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno.
4.3.2. Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti tehničke opise proizvođača (katalog, brošura, drugi dokument ili izjava proizvođača odnosno ovlaštenog zastupnika proizvođača u RH isključivo na hrvatskom jeziku ili ovlašteni prijevod sudskog tumača na hrvatski jezik, ukoliko se dostavlja na stranom jeziku, u neovjerenoj preslici) za ponuđenu novu motornu čistilicu korisnog volumena spremnika min. 5,5 m3 na šasiji max. 15 t , iz kojih je vidljivo da ponuđeno vozilo odgovara uvjetima određenim u obrascima specifikacija tehničkih karakteristika iz ove dokumentacije za nadmetanje. U tehničkim opisima moraju biti jasno napisana sva tehnička obilježja tražena u specifikacijama i priložene fotografije ponuđene motorne čistilice korisnog volumena spremnika min. 5,5 m3 na šasiji max. 15 t.
4.3.3. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu proizvođača, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a za ponuđeno podvozje nove motorne čistilice korisnog volumena spremnika min. 5,5 m3 na šasiji max. 15 t u kojoj je navedeno da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđenog podvozja na ovom javnom nadmetanju (naziv javnog naručitelja, naziv predmeta nabave i evidencijski broj nabave). U izjavi mora biti navedeno ime i prezime odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača podvozja, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača podvozja te kontakt telefon kako bi se mogla provjeriti istinitost iz izjave.
4.3.4. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu proizvođača, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a za ponuđenu nadogradnju nove motorne čistilice korisnog volumena spremnika min. 5,5 m3 na šasiji max. 15 t u kojoj je navedeno da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđene nadogradnje (naziv javnog naručitelja, naziv predmeta nabave i evidencijski broj nabave). U izjavi moraju biti navedena imena i prezimena odgovornih ili ovlaštenih osoba proizvođača nadogradnje, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača nadogradnje te kontakt telefoni kako bi se mogle provjeriti istinitosti iz izjave.
4.3.5. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu proizvođača podvozja nove motorne čistilice korisnog volumena spremnika min. 5,5 m3 na šasiji max. 15 t zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača podvozja o osiguranom ovlaštenom servisu ili potvrdu o osiguranom mobilnom servisu (ili više njih) na području RH-a. Mobilni servis mora se odazvati na poziv naručitelja u roku 24 sata. U izjavi je potrebno navesti: naziv ovlaštenog servisa, adresu i broj telefona (za svakog pojedinačno). U izjavi mora biti navedeno ime i prezime odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača podvozja, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača podvozja te kontakt telefon kako bi se mogla provjeriti istinitost iz izjave.
4.3.6. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu proizvođača, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a za ponuđenu nadogradnju nove motorne čistilice korisnog volumena spremnika min. 5,5 m3 na šasiji max. 15 t o osiguranom ovlaštenom servisu ili potvrdu o osiguranom mobilnom servisu (ili više njih) na području RH-a. Mobilni servis mora se odazvati na poziv naručitelja u roku 24 sata. U izjavi je potrebno navesti: naziv ovlaštenog servisa, adresu i broj telefona. U izjavi mora biti navedeno ime i prezime odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača nadogradnje, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača nadogradnje te kontakt telefon kako bi se mogla provjeriti istinitost iz izjave.
4.3.7. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u ponudi priložiti dokaze da ponuđena nova motorna čistilica korisnog volumena spremnika min. 5,5 m3 na šasiji max. 15 t, u potpunosti odgovara traženim tehničkim karakteristikama. Tražene potvrde i dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ovlašteni prijevod sudskog tumača na hrvatski jezik, u neovjerenoj preslici.
4.3.8. Izjava o prihvaćanju prezentacije ponuđenog vozila. Na zahtjev naručitelja, a prije donošenja odluke o odabiru ponuditelj je obavezan osigurati prezentaciju ponuđenog vozila u mjestu naručitelja u roku od 8 dana od zahtjeva naručitelja.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
6/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
3.9.2014 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 3.9.2014 - 11:00

Mjesto:

Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
18.7.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: