Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka utikača, prekidača, utičnica, patrona i osigurača...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-558/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amel Kadrić, dipl. pravnik
Adresa: Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
Internet adresa:www.viksa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Elektroinstalacioni materijal
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
lot 1 - Zamjenski kontakteri (Red. br. 40 iz Plana nabavke roba i
usluga za 2014 god.)
lot 2 - Utikači, prekidači, utičnice, patroni i osigurači (Red. br. 39 iz
Plana nabavke roba i usluga za 2014 god.)
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM po lotu
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 26.8.2014. Vrijeme: 12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.8.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Kenan Karasalihović
Adresa: Terezije br. 38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
Elektronska po{ta: kenank@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Kenan Karasalihović
Adresa: Terezije br. 38 (soba br. 20)
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
Elektronska po{ta: kenank@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Enver Filipović, dipl. el. ing.
Adresa: Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033238641
Faks: 033200313
Elektronska po{ta:enverf@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zamjenski kontakteri
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 95,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO skladište Ugovornog organa u Sarajevu
V. Dodatne informacije
Ponuđači imaju mogućnost uvida u tendersku dokumentaciju.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku
izrade ponude. Uplatu za tendersku dokumentaciju izvršiti u korist
"UniCredit banka" d.d. Sarajevo, broj računa
338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske
dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o.
Sarajevo, ul. Jaroslava Černija broj 8. Za dodatne informacije za
tehnički dio tenderske dokumentacije kontakt osoba: Filipović
Enver, dipl. el. ing., 033/238 - 641.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Utikači, prekidači, utičnice, patroni i osigurači
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 95,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO skladište Ugovornog organa u Sarajevu
V. Dodatne informacije
Ponuđači imaju mogućnost uvida u tendersku dokumentaciju.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku
izrade ponude. Uplatu za tendersku dokumentaciju izvršiti u korist
"UniCredit banka" d.d. Sarajevo, broj računa
338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske
dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o.
Sarajevo, ul. Jaroslava Černija broj 8. Za dodatne informacije za
tehnički dio tenderske dokumentacije kontakt osoba: Filipović
Enver, dipl. el. ing., 033/238 - 641.
(A-11677-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: