Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka tečnih naftnih derivata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

JP "ELEKTROPRIVREDA BIH" D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"TUZLA" U TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-1012/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Mevludin Alatić
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta: edina.siljegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka tečnih naftnih derivata za potrebe voznog parka TE
"Tuzla", Tuzla
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Benzinska pumpa ponuđača
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Zahtjevani način plaćanja je odgođeno plaćanje minimalno 30 dana
po isporuci
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom
registru
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sadržana u tački 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM (10,23 EUR-a)
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 26.8.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.8.2014. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Kao u koraku I
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju izvan BiH iznosi
10,23 EUR-a sa PDV-om. Plaćanje - otkup tenderske
dokumentacije izvan BiH vrši se u EUR-ima na račun kod
Vakufske banke d.d. Sarajevo, IBAN: BA 391601020000013652
BIC/SNJIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije.
Plaćanje unutar BiH iznosi 20,00 KM sa PDV-om, a vrši se na račun
br. 1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP
BiH - otkup tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Mevludin Alatić
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035305081
Faks: 035305009
Elektronska po{ta:mevludin.alatic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(A-11719-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: