Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka totalne bescementne endoproteze za kuk, totalne cementne endoproteze za kuk, parcijalne endoproteze za kuk

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN
LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 343-1-1-1-108/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać
Kontakt osoba: Amir Mujetić
Adresa: Ul. Darivalca krvi, 67
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263189550001
Telefon: 037318800
Faks: 037318901
Elektronska po{ta: amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet adresa:www.kbbihac.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka endoproteza za kuk
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
-Totalna bescementna endoproteza za kuk
-Totalna cementna endoproteza za kuk
-Parcijalna endoproteza za kuk
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
-Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom
registru,
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
-Izjava o ukupnom prometu dobavljača za posljednje tri financijske
godine,
-Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju financijsku godinu
-Dokaz od poslovnih banaka da žiro račun ponuđača nije bio
blokiran u posljednjoj godini dana poslovanja računajući od dana
objave obavještenja.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
-Listu glavnih isporuka u posljednje dvije godine,
-Opis tehničke opremljenosti,
-Certifikat o garanciji kvalitete predmeta nabavke,
-Izjavu ponuđača da će ukoliko dobije ugovor obezbijediti
edukaciju osoblja za ugradnju proteza,
-Izjavu da će prije potpisa ugovora obezbijediti mjenicu kao
garanciju za izvršenje ugovora
-Izjavu ponuđača o odgodi plaćanja,
-Izjavu ponuđača o roku isporuke.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 4.9.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 4.9.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Ulica Darivalaca krvi br. 67 Bihać, sala za sastanke.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu za tendersku dokumentaciju vršiti na žiro račun broj:
338-900-220-782-7195 kod Unikredit banke Sarajevo, filijala
Bihać
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Totalna bescementna endoproteza za kuk
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
-Femoralni stem, acetabularna kapa, Keramički uložak-insert za
acetabulum,vijak za acetabulum.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
20 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
dvije godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać, Ulica
Darivalaca krvi br.67.
V. Dodatne informacije
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM
na žiro račun broj: 338-900-220-782-7195 kod Unicredit banke
Sarajevo, filijala Bihać
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Totalna cementna endoproteza za kuk
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
-Femoralni stem, metalna glava, cementna acetabularna kapa, cen-
traliser.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
10 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
dvije godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać Ulica
Darivalaca krvi br. 67.
V. Dodatne informacije
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju od 20,00KM vršiti na
žiro račun broj: 338-900-220-782-7195 kod Unicredit banke
Sarajevo, filijala Bihać
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Parcijalna endoproteza za kuk
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Tip "Austin Moore", izrađena od titanijuma,prozorasta,
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
30 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
dvije godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ZU Kantonalna bolnica "Dr Irfan Ljubijankić" Bihać Ulica
Darivalaca krvi 67.
V. Dodatne informacije
Uplatu za tendersku dokumentaciju od 20,00 KM vršiti na žiro
račun broj: 338-900-220-782-7195 kod Unicredit banke Sarajevo,
filijala Bihać
(A-11802-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: