Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka euro dizela i benzina

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VODOVOD I
KOMUNALIJE" ZVORNIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1043-1-1-1-10/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Akcionarsko društvo "VODOVOD I KOMUNALIJE"
Zvornik
Kontakt osoba:Vladimir Panić
Adresa: Svetog Save 56 Zvornik
Poštanski broj: 75400
Opština/Grad: Zvornik
IDB/JIB: 4400248750009
Telefon: 056211154
Faks: 056211154
Elektronska po{ta: vodovodikomunalije@teol.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: ZVORNIK
I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak OP1/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka euro dizela i benzina
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
125.600,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Svetog Save56,Zvornik,franko magacin Karakaj bb
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja ugovora
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Prema tendeerskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Najniža cijena, učešće:80,00 %
2. Rok i način plaćanja, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
22.8.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 50,00KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 26.8.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.8.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Svetog Save 56, Zvornik
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se otkupljuje uplatom u iznosu od50,00
KM na žiro račun AD "VODOVOD I KOMUNALIJE"Zvornik br.
562-009-00002480-83 otvoren kod NLB Razvojne banke-filijala
Zvornik.
(A-11872-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: