Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad medicinske opreme: digitalni mamografski sistem sa ravnim panelom detektora za pregled i dijagnostiku

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

BRČKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-1342/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Aida Šerifović
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049212708
Faks: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Brčko distrikt
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad medicinske opreme:
digitalni mamografski sistem sa ravnim panelom detektora za
pregled i dijagnostiku
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
427.350,43
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. garantni rok, učešće: 10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 4.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 4.9.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: sala 59, II sprat, zgrada Vlade Brčko distrikt BiH, Bulevar
mira 1 76100 Brčko
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknadu za tendersku dokumentaciju potrebno je uplatiti na
račun:154-921-20034345-03, vrsta prihoda: 721 124, šifra opštine:
099; budžetska organizacija: 1504001; u svrhu doznake je potrebno
navesti broj tenderske dokumentacije 13-002299/14
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Aida Šerifović
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska po{ta: aida.serifovicr@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
(A-12192-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: