Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka lož ulja za budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 579-1-1-1-56/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
KANTON SREDIŠNJA BOSNA, SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE
Kontakt osoba: Amir Škandro
Adresa: Stanična 43
Poštanski broj: 72270
Opština/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4236135650003
Telefon: 030518091
Faks: 030518091
Elektronska po{ta: slzajposlova@bih.net.ba
Internet adresa:www.sbk-ksb.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lož ulja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka lož ulja za budžetske korisnike
Srednjobosanskog kantona.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
650.000 litara
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.260.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
lokacije na području Srednjobosanskog kantona
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godina dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ukupna cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
3. Rok plaćanja, učešće: 10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 2.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.9.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Stanična 43. Travnik
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju preuzeti uz dokaz uz uplate u iznosu od
20,00 KM na žiro račun broj 132-010-20125367-50, ID broj
4236135650003, Poziv na broj 090011420(8), vrsta prihoda
722631, budž. organizacija 1103001, općina Travnik 091, svrha
uplate za tendersku dokumentaciju
(A-12046-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: