Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka lakog lož ulja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U
SARAJEVU
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 506-7-1-4-868/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Arijana Aganović,dipl.oec.
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033268491
Faks: 033268491
Elektronska po{ta: alma.alic@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
nabavka lakog lož ulja za kotlovnicu po T 036-14
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1: lako lož ulje za kotlovnicu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 14.8.2014. Vrijeme: 12:45
Adresa i mjesto: Glavni protokol KCUS- a, Bolnička 25, zgrada
TEB-a, Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti od 04.08.2014god. do
11.08.2014.god. u KCUS-u, zgrada TEB-a, soba 7 u vremenu od
11,00-15,00 uz ovjeren treći primjerak virmana o uplati u iznosu od
20,00 KM ili u skladu sa čl. 18. st.1. tačka a), b), c) ZJN. Uplata se
vrši na transakcijski račun KCUS-a br. 3389002207951937 kod
Uni Credit bank u svrhu otkupa TD za tender br. 036-14. Ponude se
dostavljaju na originalnoj TD KCUS-a propisano zatvorene,
zapečaćene. Na koverti obavezno naznačiti:
- Naziv i adresu ponuđača sa tel.br. i br. faxa
- Javno nadmetanje za T 036-14
- Ne otvaraj - otvara komisija
Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Prijem ponuda: Glavni protokol KCUS-a, zgrada TEB-a, Bolnička
br. 25 do 14.08 do 12,45 sati
Otvaranje ponuda: TEB, soba br. 2 14.08. u 13,00 sati
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Aganović Arijana, dipl.oec., Almedina Alić,
bach.posl.pr.
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033268491
Faks: 033268491
Elektronska po{ta: alma.alic@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
(D-12163-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: