Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka soli za ceste i soli za silose za zimsko razdoblje 2014./2015

Izvor: Official Journal of the European Union, 02.08.2014.

Hrvatska-Zagreb: Sol za posipavanje cesta

2014/S 147-263733

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
55545787885
Vončinina 3
Služba(e) za kontakt: Odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Marica Cikoja-Ratkovski, ing. građ.
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14722614
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefaks: +385 14722511

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0037688

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava i isporuka soli za ceste i soli za silose za zimsko razdoblje 2014./2015. prema ugovornim grupama:
— grupa 1: sol za ceste za Istočnu Hrvatsku,
— grupa 2: sol za ceste za Središnju Hrvatsku,
— grupa 3: sol za ceste za Primorsku Hrvatsku,
— grupa 4: sol za ceste za silose.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Skladišta i silosi za sol u nadcestarijama i cestarijama javnog naručitelja navedenima u Popisu skladišta soli za ceste koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava i isporuka soli za ceste i soli za silose za zimsko razdoblje 2014./2015. prema ugovornim grupama: grupa 1: sol za ceste za Istočnu Hrvatsku; grupa 2: sol za ceste za Središnju Hrvatsku; grupa 3: sol za ceste za Primorsku Hrvatsku; grupa 4: sol za ceste za silose.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34927100

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Nabava i isporuka soli za ceste i soli za silose za zimsko razdoblje 2014./2015. prema ugovornim grupama: grupa 1: sol za ceste za Istočnu Hrvatsku; grupa 2: sol za ceste za Središnju Hrvatsku, grupa 3: sol za ceste za Primorsku Hrvatsku, grupa 4: sol za ceste za silose.
Sukladno Troškovniku u prilogu DZN.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 38 703 060 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1: Sol za ceste za Istočnu Hrvatsku
1)Kratak opis
Grupa 1: Sol za ceste za Istočnu Hrvatsku.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34927100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 490 900 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2: Sol za ceste za Središnju Hrvatsku
1)Kratak opis
Grupa 2: Sol za ceste za Središnju Hrvatsku.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34927100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 11 406 700 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3: Sol za ceste za Primorsku Hrvatsku
1)Kratak opis
Grupa 3: Sol za ceste za Primorsku Hrvatsku.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34927100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 518 240 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa 4: Sol za ceste za silose
1)Kratak opis
Grupa 4: Sol za ceste za silose.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34927100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 13 287 220 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude:
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od:
— grupa 1: sol za ceste za Istočnu Hrvatsku – 150 000 HRK; — grupa 2: sol za ceste za Središnju Hrvatsku – 230 000 HRK; – grupa 3: sol za ceste za Primorsku Hrvatsku – 130 000 HRK; – grupa 4: sol za ceste za silose – 265 000 HRK.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta i imati rok valjanosti sukladan roku valjanosti ponude.
Jamstvo za ozbiljnost ponude se dostavlja za svaku grupu predmeta nabave pojedinačno.
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:
Nakon primitka ugovora o javnoj nabavi ponuditelj je obvezan u roku od 8 dana od dana potpisa i ovjere ugovora o javnoj nabavi, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10 % od ugovorne cijene radova (bez PDV-a).
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 60 dana nakon ugovornog roka za završetak radova.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Za isporuku predmetne robe Naručitelj nije predvidio avansno plaćanje. Izvršene isporuke po ovom Ugovoru Naručitelj će plaćati Isporučitelju temeljem računa s otpremnicama i izvagana koje čine sastavni dio računa, a koje će Isporučitelj ispostavljati Naručitelju do zadnjeg u mjesecu i dostavljati ih u 4 primjerka do 5-tog u mjesecu za protekli mjesec.
U prilogu računa Isporučitelj je obvezan priložiti specifikaciju izvršenih isporuka. Primljeni račun predstavnik Naručitelja obvezan je ovjeriti u roku od 3 dana, a Naručitelj će isplatiti u roku od 45 dana od dana izdavanja računa.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ukoliko zajednica ponuditelja bude odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, obvezna je, u roku od 8 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru, javnom naručitelju dostaviti pravni akt – Sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora sa svim elementima iz Izjave zajednice ponuditelja i dodatnim elementima iz kojih je vidljivo: dio isporuke robe koje će izvršavati svaki od članova Poslovne udruge, značenje solidarne odgovornosti odnosno preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko jedan ili više članova Poslovne udruge ne mogu izvršiti ugovorne obveze, podatke o potpisniku/potpisnicima ugovora o javnoj nabavi.
Pravni akt-sporazum mora biti potpisan od svih članova Poslovne udruge.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona;
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.1. ove dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti izjavu (predložak za prijepis – obrazac 1.). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz prethodnog stavka, radi provjere okolnosti iz točke 1.1. ove dokumentacije za nadmetanje javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz alineje (a), ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz alineje (a) i (b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 1.1. ove dokumentacije za nadmetanje.
1.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.2. ove dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz alineje a), ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda pod alinejom (a) ili jednakovrijedni dokument pod alinejom (b).
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove točke 1. Obvezni razlozi isključenja, utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
2. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima dokazuju sposobnost
2.1. Ponuditelj mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim Izvodom, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove podtočke.
2.2.1.2. Ponuditelj mora u ponudi dokazati posjedovanje rješenja za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom ovog postupka javne nabave.
Posjedovanje rješenja za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom ovog postupka javne nabave dokazuje se odgovarajućim rješenjem izdanim od nadležnog tijela za gospodarstvo sukladno Zakonu o trgovini (NN broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14) i Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN broj 66/09).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3. Uvjeti financijske sposobnosti
Ponuditelj je obvezan dostaviti sljedeće dokumente i zadovoljiti minimalne razine financijske sposobnosti:
3.1. BON-1 za posljednje 3 financijske godine (2011., 2012. i 2013.) ili kraće ako gospodarski subjekt nije poslovao u navedenom razdoblju. Gospodarski subjekti koji ne posjeduju BON-1 prilažu Potvrdu o visini dohotka izdanu od Porezne uprave i Pregled primitaka i izdataka za posljednje 3 financijske godine (2011., 2012. i 2013.) ili kraće ako nisu poslovali u navedenom razdoblju.
3.2. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2/SOL-2 ili slično) kojim se dokazuje likvidnost gospodarskog subjekta, odnosno da nije bio u neprekidnoj blokadi, u posljednjih 6 mjeseci dulje od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da nema financijske probleme, odnosno probleme s likvidnošću u redovnom poslovanju te sposobnost plaćanja. Nelikvidnost ponuditelja vjerojatni je i izravni uzrok nemogućnosti izvršenja obveza iz ugovora, a javnom naručitelju znatno povećava rizik za mogućnost nastajanja materijalne i financijske štete.
3.3. Izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta za područje njegove djelatnosti u koje spada predmetna nabava za razdoblje do posljednje 3 dostupne financijske godine (2011., 2012. i 2013.). Prosječni ukupni promet mora biti minimalno jednak procijenjenoj vrijednosti nabave čime gospodarski subjekt dokazuje financijsku sposobnost obavljanja poslova u obimu traženom predmetom nabave – obrazac 2.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju nužne resurse.
Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih gospodarskih subjekata.
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji sadrži gore traženo.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, koji sadrži: iznos, datum isporuke robe, te naziv druge ugovorne strane – obrazac 3. Popis kao dokaz o zadovoljavajućoj isporuci robe sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da je roba isporučena uredno i u skladu s pravilima struke. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
2. Uzorak soli koju ponuditelj nudi čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi.
Uzorak soli mora težiti minimalno 2,0 kg i biti zapakiran u hermetički zatvorenoj staklenoj posudi na kojoj trebaju biti navedeni podaci: naziv ponuditelja, naziv grupe za koju se podnosi ponuda te svi osnovni podaci o soli, zemlji porijekla, mjestu, sjedištu i nazivu proizvođača.
Uzorak soli se dostavlja zajedno s ponudom, u pisarnicu (urudžbeni) na navedenu adresu za dostavu ponude.
3. Sigurnosno tehnički list za sol koju nudi u skladu sa Zakonom o kemikalijama (NN broj 80/13) i Pravilnikom o ispunjavanju Sigurnosno tehničkog lista (NN broj 39/09, 74/11), s brojem upisa u Registar kemikalija Hrvatskog zavoda za toksikologiju, iz kojeg je vidljivo da za izloženost nisu potrebne posebne mjere osobne zaštite.
4. Certifikat o kvaliteti soli koju nudi, izdan od strane ovlaštenog laboratorija za kontrolu kvalitete, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca.
5. Izjavu o posjedovanju ili najmu najmanje jednog skladišta na kojem treba kontinuirano biti najmanje 10 % količine preostale soli za isporuku
Gospodarski subjekt može se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih gospodarskih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Ukoliko će gospodarski subjekt koristiti resurse drugih gospodarskih subjekata koji su/nisu traženi ovom dokumentacijom za nadmetanje, a potrebni su za izvršenje ugovora, mora priložiti izjavu koja sadrži: naziv gospodarskog subjekta, popis resursa koje će koristiti, i prihvaćanje obveze gospodarskih subjekata da će mu te resurse staviti na raspolaganje. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih gospodarskih subjekata.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Uz ovaj popis potrebno je priložiti potvrdu, u svojstvu glavnog isporučitelja, o urednom ispunjenju najmanje 1 ugovora o isporuci robe kao što je predmet ove nabave, a čija je vrijednost minimalno jednaka procijenjenoj vrijednosti nabave (bez PDV-a) – obrazac.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
467/800-14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
10.9.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
Drugo: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Sva ostala dokumentacija koja se prilaže uz ponudu mora biti na hrvatskom jeziku. Iznimno, dio popratne dokumentacije može biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obvezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 10.9.2014 - 12:00

Mjesto:

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
31.7.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: