Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka opreme za ispitivanje bitumenskih mješavina i defektometra za potrebe Laboratorija za prometnice Građevinskog fakulteta

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.08.2014.

Hrvatska-Rijeka: Razni instrumenti za mjerenje ili ispitivanje

2014/S 148-265748

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Sveučilište u Rijeci
64218323816
Trg braće Mažuranić 10
Služba(e) za kontakt: Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Patricia Petrović
51000 Rijeka
HRVATSKA
Telefon: +385 51404525
E-pošta: patricia.petrovic@uniri.hr
Telefaks: +385 51406588

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0038052

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Obrazovanje
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Druga faza opremanja Laboratorija za prometnice Građevinskog fakulteta.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Rijeka, Radmile Matejčić 3.

NUTS kod HR031

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je oprema za ispitivanje bitumenskih mješavina i defektometri za potrebe Laboratorija za prometnice Građevinskog fakulteta.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38900000, 38115000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno troškovnicima – Prilozi 8. i 9.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 453 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 90 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Oprema za ispitivanje bitumenskih mješavina
1)Kratak opis
Predmet nabave uključuje prijevoz i dostavu opreme do mjesta korištenja, montažu, instalaciju, puštanje u rad, umjeravanje opreme (osim videoopreme) i potrebnu obuku za rad s opremom. Ponuditelj se obvezuje pritom poštovati sve važeće zakonske propise iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38900000

3)Količina ili opseg
Sukladno troškovniku – Prilog 8.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 403 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 90 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Deflektometri
1)Kratak opis
Predmet nabave uključuje prijevoz i dostavu opreme do mjesta korištenja, montažu, instalaciju, puštanje u rad, umjeravanje opreme (osim videoopreme) i potrebnu obuku za rad s opremom. Ponuditelj se obvezuje pritom poštovati sve važeće zakonske propise iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38900000, 38115000

3)Količina ili opseg
Sukladno troškovniku – Prilog 9.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 050 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 90 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Ponuditelj će dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti bankarsku garanciju u iznosu 70 000 HRK za grupu 1 i bankarsku garanciju u iznosu 50 000 HRK za grupu 2.
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u visini od 10 % od ukupno ugovorene cijene, zatražit će se od odabranog najpovoljnijeg ponuditelja prilikom potpisivanja ugovora, u obliku bankarske garancije.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
DZN – točka 5.5. i točka 6.7.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1. Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave i može se dati na obrascu (Prilog br. 2. Ove Dokumentacije za nadmetanje) ili na memorandumu tvrtke, ali mora obuhvatiti popis svih kaznenih djela navedenih u obrascu, odnosno popis odgovarajućih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.
2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 2. Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. Ovoga stavka, ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke a) ili jednakovrijedni dokument iz točke b.
3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odjeljku 4. čl. 67. Zakona o javnoj nabavi.
4. Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu I poslovnu sposobnost.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokaz da je njegov ukupan promet u prethodnom obračunskom razdoblju minimalno jednak procijenjenoj vrijednosti nabave za pojedinu grupu nabave (račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta).
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. Popis istih ili sličnih ugovora o isporuci robe kao što je predmet nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum I mjesto isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. U tu je svrhu potrebno popuniti obrazac Popis ugovora (Prilog br. 3. ove Dokumentacije za nadmetanje). Kao dokaz o uredno izvršenoj isporuci, popis sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da je roba isporučena u skladu s pravilima struke. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, u nedostatku potvrde vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Popis sadrži dokaz o jednom ili više izvršenih ugovora čija je ukupna vrijednost minimalno ista procijenjenoj vrijednosti nabave za pojedinu grupu nabave;
2. Navod o imenima i stručnim kvalifikacijama osoba odgovornih za montažu, instalaciju, puštanje u rad, umjeravanje i obuku korisnika na instaliranoj opremi;
3. Izjava o osiguranom servisu s odjelom tehničke podrške i dežurnom servisnom službom za područje Republike Hrvatske;
4. Katalozi, ispitni izvještaj priznatog tijela ili tehnička dokumentacija proizvođača (čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi) kao dokaz da ponuđena oprema odgovara traženim tehničkim specifikacijama.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
V-18/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.9.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 12.9.2014 - 10:00

Mjesto:

Rijeka, Trg braće Mažuranića 10.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci.
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
1.8.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: