Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka endoproteza i ugradbenog materijala

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.08.2014.

Hrvatska-Split: Umjetni zglobovi

2014/S 148-265791

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Klinički bolnički centar Split
51401063283
Spinčićeva 1
Služba(e) za kontakt: Služba za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Julija Petrić, dipl. oec.
21000 Split
HRVATSKA
Telefon: +385 21556315
E-pošta: kbcnabava@kbsplit.hr
Telefaks: +385 21389563

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0037826

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Endoproteze i ugradbeni materijal.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Odsjek za lijekove i sanitetski materijal, Spinčićeva 1.

NUTS kod HR035

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Endoproteze i ugradbeni materijal.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141750

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Navedena je u Troškovniku s opisom predmeta nabave pod br. 3. DZN.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 159 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Totalna bescementna endoproteza kuka
1)Kratak opis
Totalna bescementna endoproteza kuka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141750

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 994 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Totalna endoproteza koljena primarna
1)Kratak opis
Totalna endoproteza koljena primarna.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141750

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 228 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Integrirane titanske ploče
1)Kratak opis
Integrirane titanske ploče.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141750

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 72 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Totalna endoproteza koljena cementirana primarna
1)Kratak opis
Totalna endoproteza koljena cementirana.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141750

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 700 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Totalna endoproteza koljena revizijska
1)Kratak opis
Totalna endoproteza koljena revizijska.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141750

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 70 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Koštani cement
1)Kratak opis
Koštani cement.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141750

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 43 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude:
Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno zahtjevima pod toč. 7.4.1. Uputa pod br. 1. DZN.
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:
Odabrani ponuditelj obvezan je prilikom potpisa ugovora o javnoj nabavi dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno čl. 5.1. prijedloga Ugovora o javnoj nabavi pod br. 4. DZN.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
30 dana.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz čl. 67. st. 1. toč. 1. Zakona:
Izjava koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta sukladno toč. 3.1.1. Uputa pod br. 1. DZN.
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz čl. 67. st. 1. toč. 2. Zakona:
Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument ili izjava sukladno toč. 3.1.2. Uputa pod br. 1. DZN.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz čl. 68. st. 1. toč. 1. i 2. Zakona:
Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, ili jednakovrijedni dokument ili izjava sukladno toč. 4.1.1. Uputa pod br. 1. DZN.
Za potrebe utvrđivanja pravne i poslovne sposobnosti iz čl. 70. st. 1. Zakona:
Odgovarajući izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili izjava sukladno toč. 5.1.1. Uputa pod br. 1. DZN.
Za potrebe utvrđivanja pravne i poslovne sposobnosti iz čl. 70. st. 4. Zakona:
Važeće rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH ili jednakovrijedni dokument sukladno toč. 5.1.2. Uputa pod br. 1. DZN.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Za potrebe utvrđivanja tehničke i stručne sposobnosti iz čl. 72. st. 3. toč. 6. Zakona:
Uzorci i katalog i/ili drugi informativni materijali sukladno toč. 5.2.1. Uputa pod br. 1. DZN.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
01/2014 E-VV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
15.9.2014 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 15.9.2014 - 9:00

Mjesto:

Služba za nabavu, Spinčićeva 1, I. kat, soba br. 8.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalbu ponuditelj izjavljuje u pisanom obliku u skladu s odredbama čl. 145. i 159. Zakona. Rok za izjavljivanje žalbe je 10 dana od dana nastanka događaja navedenih u čl. 146. st. 1. Zakona.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Služba za nabavu
HRVATSKA

VI.5)Datum slanja ove objave:
1.8.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: