Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka farbi

Izvor: Službeni glasnik BiH, 18.12.2006.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. "ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI


OBAVJEŠTENJE

O NABAVCI

ROBE


Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN


I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: J.P. "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići

Kontakt osoba: Kovač Admir, dipl. ecc. telefon/fax: 032/877-305

Adresa: Alije Izetbegovića 25

Poštanski broj: 72220

Grad: Zavidovići

Identifikacioni broj: 4218431050005

Telefon: 032/877-305

Fax: 032/878-007


I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.


I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.a javno preduzeće

I.5.b na lokalnom nivou


Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA

Robe


II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne


II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Javno nadmetanje broj: 05/07

Broj protokola: ______/06


II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Isporuka materijala za doznaku - farbe za potrebe J.P. "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići


II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Prema specifikaciji u prilogu


II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Sukcesivnim isporukama: Centralno skladište J.P. "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, Alije Izetbegovića 25, Zavidovići


II.7. PODJELA NA LOTOVE

Ne


II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(član 17. ZJN)

Ne


II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

Ugovor je važeći za poslovnu 2007. godinu


Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA
(član 23. ZJN)

Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca.


III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(član 24. ZJN)

Pravo učešća ne mogu ostvariti ponuđači koji nisu registrovani za obavljanje navedene djelatnosti.

Dokaz:

- ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima


Odjeljak IV: POSTUPAK


IV.1. VRSTA POSTUPKA

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda


IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude


IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Preferencijalni tretman domaćeg se primjenjuje isključivo u svrhu poređenja ponuda u skladu sa članom 35. ZJN i u skladu sa članom 20. UPZ.


IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.


IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(član 8. ZJN)

Ponudu sastaviti na jednom od službenih jezika u BiH


IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE

27. 12. 2006. godine do 15,00 sati


IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(član 8. ZJN)

Ponudu sastaviti na jednom od službenih jezika u BiH


IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(član 33. ZJN, član 13. UPZ)

29. 12. 2006. godine u 10,30 sati Zavidovići


Dio V: DODATNE INFORMACIJE

1. Svaki dobavljač koji je zainteresovan za učestvovanje u postupku nabavke dužan je dostaviti pismeni zahtjev za učešće do 25. 12. 2006. godine na fax. 032/877-303.

2. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuđač moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog lica ponuđača.

3. Priložena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, složena i označena oznakama u tenderskoj dokumentaciji.

4. Na koverti uz punu adresu ponuđača obavezno naznačiti "Javno nadmetanje broj 05/07, Ponuda sa cijenama", "Ne otvarati".

5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

(6-61-16528-06)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: