Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka auto guma, lanaca za snijeg, elektro materijala i crijeva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-572/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amel Kadrić
Adresa: Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
Internet adresa:www.viksa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 20.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Auto gume, lanci za snijeg, elektro materijal i crijeva
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
DatouTD
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
DatouTD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO ugovornog organa u Sarajevu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
DatouTD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
DatouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
DatouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
DatouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 5,0 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 15:00
Mjesto: Terezije br.38
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđači imaju mogućnost uvida u TD prije otkup . Uplate za TD
izvršiti u korist UniCredit banke na žiro račun
br.338-900-22082747-53 uz oznaku " za otkup tenderske
dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP " ViK" d.o.o Sarajevo
Ul. J. Černijabr. 8.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Belma Lojić
Adresa: Terezije br. 38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
Elektronska po{ta: belmal@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Belma Lojić
Adresa: Terezije br. 38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
Elektronska po{ta: belmal@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Fadil Kusturiva
Adresa: Paromlinska br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033649932
Faks: 033649932
Elektronska po{ta:fadilk@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
(A-12460-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: