Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka računarske, periferne i komunikacione opreme: radne stanice, laserski printeri, laptopi, faks aparati, ruteri...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

MINISTARSTVO FINANSIJA RS
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 171-1-1-1-33/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA RS
Kontakt osoba: Milan Bajić ; Lidija Kalinić ; Željko Kandić
Adresa: TRG REPUBLIKE SRPSKE
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401571310006
Telefon: 051339193
Faks: 051339713
Elektronska po{ta: mf@mf.vladars.net
Internet adresa:www.vladars.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske , periferne i komunikacione opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Za potrebe ministarstva finansija nabavka računarske
,periferne i komunikacione opreme u tri LOT-a .
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sadržano u tenderskom dokumentu o6.07/404-332/14 i uslovima
ugovora sa izabranim ponuđačem
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Sadržano u tenderskom dokumentu broj 06.07/404-332/14
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sadržano u tenderskom dokumentu broj 06.07/404-332/14
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sadržano u tenderskom dokumentu broj 06.07/404-332/14
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
12.9.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20.00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 12.9.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 12.9.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Ministarstvo finansija , Trg Republike Srpske 1 , 14-ti
sprat , sala za sastanke , 78000 Banja Luka
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Broj računa na koji se uplaćuje tenderska dokumentacija : žiro
račun javnih prihoda 562-099-00000-556-87; vrsta prihoda - 722511,
šifra buxetske organizacije 0918001; opština 002 .
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme i to: Radne stanice komada 95
(karakteristike i model sadržani u tenderskom dokumentu
06.07/404-332/14 )
II. Ukupna količina ili obim ugovora
95 komada radnih stanica
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
109.615,40 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do momenta isporuke robe i plaćanja iste
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Ministarstvo finansija, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja
Luka
V. Dodatne informacije
Sadržano u tenderskom dokumentu 06.07/404-332/14
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka periferne opreme
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka periferne opreme po sledećoj specifikaciji : Laserski
printeri komada 5; Skeneri komada 2; Multifunkcijski uređaj
komada1;Laptopkomada3;Faks aparat sa slušalicom komada 1;
UPSkomada 3 i Fotoaparat komada 1. Specifikacija i tehničke
karakteristike sadržane su u tenderskom dokumentu
06.07/404-332/14.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
5 laserskih printera, 2 skenera;1fotoaparat;3laptopa;1faks
aparat, 3UPS-a; 1 multifunkcijski uređaj
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
24.957,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do isporuke i plaćanja nastalih obaveza
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Ministarstvo finansija; Trg Republike Srpske 1; 78000 Banja
Luka
V. Dodatne informacije
Naznačeno u tenderskom dokumentu broj 06.07/404-332/14
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka komunikacione opreme
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka komunikacione opreme prema specifikaciji : Ruter 3
komada ;Switch komada 4; uređaj za kontrolu i nadgledanje server
sobe komada 1. Specifikacija sa traženim tehničkim
karakteristikama sadržana je u tenderskom dokumentu broj
06.07/404-332/14 .
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Tri Rutera, četiri Snjitcha; jedan uređaj za kontrolu i
nadgledanje server sobe
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40.528,80 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do isporuke robe i plaćanja
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Ministarstvo finansija, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja
Luka
V. Dodatne informacije
Sadržano je u tenderskom dokumentu broj 06.07/404-332/14
(A-12496-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: