Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka cisterne za polijevanje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK UGLJA
"GRAČANICA" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 566-1-1-1-65/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO -
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK UGLJA "GRAČANICA"
D.O.O.
Kontakt osoba: Mustajbegović Eldin
Adresa: HUMAC bb
Poštanski broj: 70240
Opština/Grad: Gornji Vakuf-Uskoplje
IDB/JIB: 4236108330005
Telefon: 030252495
Faks: 030252495
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka cisterene za polijevanje
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka cisterne za polijevanje
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
250.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
dato u tenderskoj dokumentljciiji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 11.9.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.9.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Humac bb, Gornji Vakuf-Uskoplje,sala kolegija
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dostaviti zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije sa
imenom i prezimeno kontakt osobe, kontakt telefonom,telefaksom
i e-mail adresom ponuđaća na fax 030-252-495.Tendersku
dokumentaciju ponuđaći mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi
ili ista se može dostaviti elektronskim putem nakon dostavljanja
dokaza o izvršenoj uplati. Uplata naknade za tendersku
dokumentaciju se vrši na račun 1020170000009666 kod Union
banke Bugojnu.
(A-12518-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: