Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja prikolice-dizalice, rezervnih dijelova za Golf II i Golf III, kancelarijskog namještaja, računarske opreme, kopir-aparata, štampača...

Izvor: Oslobođenje, 12.08.2014.

Dloničko društvo BH Telecom Sarajevo

Obala Kulina bana 8,71000 Sarajevo, BiH

Direkcija Zenlca, Masarykova 46, 72000 Zenica. BiH

tel: +387 32 242 000, fax:+387 32 242 902

 

Na osnovu Odluke Uprave Društva BH Telecom Sarajevo broj: 00.1-2.26811-6/13 od 30.01.2014. godine o usvajanju Izvještaja o popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2013. godine i na osnovu člana 4. Uputstva o postupku za prodaju sredstava DD BH Telecom Sarajevo broj 00.1-2.1-5593/08, Direkcija Zenica objavljuje:

 

JAVNI POZIV (drugi put)

ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVAI

I

Predmet javnog poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava Direkcije Zenica putem prikupljanja pisanih ponuda, po LOT-ovima kako slijedi:

LOT 6. Rashodovana motorna vozila 

R/B

Tip vozila

Stanje vozila

Broj motora

Broj šasije

Godina proizvodnje

Predena kilometraža

Početna prodajna cijena (u KM)

Depozit 10% od početne cijene

1.

PRIKOLICA-DIZALICA ZA POLAGANJE KABLA 7

U voznom stanju po videnju

Nema motora

11005

1986.

nepoznato

850,00

85,00 KM

 

LOT 8. Rashodovani alat i rezervni dijelovi

R/B

NAZIV MATERIJALA

Početna prodajna cijena bez PDV-a

Depozit 10% od početne cijene

1.

Rezervni dijelovi za GOLF II i GOLF III. (kugla šaltebla, automat anlasera, kugla lafeta, piksna lafeta, žmigavci boćni, filter uljni, prekidač svjetala, sajia kvačila, amortizer)

281,00 KM

28,10 KM

 

LOT 9. Rashodovani kancelarijski namještaj 

R/B

NAZIV MATERIJALA

Početna prodajna cijena bez PDV-a

Depozit 10% od početne cijene

1.

Stolice, stolovi, ormari i priključci sa 3 ladice.

109,00 KM

11,00 KM

 

LOT 11. Rashodovana računarska oprema 

R/B

NAZIV MATERIJALA

Početna prodajna cijena bez PDV-a

Depozit 10% od početne cijene

1.

Računari bez diska i memorije, laptopi, UPS baterije, web kamere

1.185,00 KM

118,50 KM

 

LOT 12. Rashodovana ostala uredska oprema

R/B

NAZIV MATERIJALA

Početna prodajna cijena bez PDV-a

Depozit 10% od početne cijene

1.

Kopir-aparati, štampači, pisaće mašine i ostala informatička oprema

506,00 KM

50,60 KM

II

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoje ponude - zapečaćene koverte dostave putem pošte ili neposredno na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Zenica, ul. Masarykova 46., 72000 Zenica sa naznakom na koverti "PONUDA ZA JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA - Ne otvaraj, LOT broj.................".

III

Ponuda treba da sadrži:

a) Pravna lica:

- Pismo ponude sa nazivom, tačnom adresom. brojem telefona, ID brojem i PDV brojem (ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, potrebno je dostaviti pisanu izjavu o istom)

- Izvod iz sudskog registra ili ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni sudski ili drugi organ, ne stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija)

- Ovjerenu kopiju Uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je ponuđač u sistemu PDV-a)

- Naziv LOT-a za koji se dostavlja ponuda i ponudena cijena bez uračunatog PDV-a u KM

- Kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu od 10% od početne cijene na račun BH Telecoma broj 1610550030740108 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom: Uplata depozita za učešće po javnom pozivu za LOT broj................ .

b) Fizička lica:

- Ime i prezime, broj lične karte, tačna adresa i broj telefona

- Original ili ovjerenu kopiju potvrde o mjestu prebivališta - CIPS (ne starija od 30 dana)

- Izjavu da će po izboru najpovoljnijeg ponuđača doslaviti ličnu kartu na uvid

- Naziv LOT-a za koji se dostavija ponuda i ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u KM

- Kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu od 10% od početne cijene na račun BH Telecoma broj 1610550030740108 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom: Uplata depozita za ućešće po javnom pozivu za LOT broj................. .

IV

Svi zainteresovani mogu pogledati materijal svakim radnim danom, od dana objavljivanja 12.08.2014. godine do 18.08.2014. godine od 12 do 14 sati na lokacijama kako slijedi:

za LOT-ove 6., 8. i 9. u otvorenom skladištu BH Telecoma - Poštanski centar, Bulevar kralja Tvrtka I br. 2;

za LOT-ove 11. i 12. u BH Telecomu - zgradi Direkcije Zenica, ul. Masarykova 46;

Kontakt-osobe za pregled su: za LOT 6. - Mijač Jozo, kontakt-telefon 032/ 243- 506;

za LOT-ove 8. i 9. - Bečak Isvet, kontakt-telefon 032/246-500;

za LOT-ove 11. i 12. - Hodžić Zijad kontakt-telefon 032/244-928.

Ponuda se sačinjava i podnosi na obrascima koji se nalaze kod gore navedenih osoba.

V

Rok za dostavljanje ponuda za sve LOT-ove je 19.08.2014. godine do 9 sati poštom ili lično, na adresu DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova 46 - 72000 ZENICA.

Javno otvaranje ponuda u prisustvu zainteresovanih ponuđača i proglašenje najpovoljnijeg ponuđača če se izvršiti u prostorijama DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova 46 - 72000 ZENICA, sala na III spratu kako slijedi:

- za LOT-ove 6., 8. i 9.   19.08.2014. godine u 10 sati,

- za LOT-ove 11. i 12.    19.08.2014. godine u 11 sati.

Izbor kupca će biti po kriteriju "NAJVEĆA PONUĐENA CIJENA".

Ponude sa ponuđenim cijenama manjim od početnih cijena iz tačke I ovog poziva ili neblagovremeno primljene ponude neće se razmatrati.

Izbor najpovoljnije ponude održat će se samo u slučaju učešća minimalno dva ponuđača.

Prodaja se vrši po sistemu viđeno odobreno. Kupac je dužan na račun prihoda BH Telecoma d.d. Sarajevo uplatiti postignu-tu cijenu u roku od 7 (sedam) radnih dana nakon što je njegova ponuda prihvaćena. Ukoliko kupac odustane od kupovine, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni depozit se ne vraća. Sve troškove vezane za kupovinu, snosi kupac. Kupljena sredstva preuzimaju se u viđenom stanju u roku od 5 (pet) radnih dana po uplati postignute cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji sredstava, uz obavezno prisustvo ovlaštenog predstavnika ponudača. Prodavac je u obavezi ispostaviti kupcu račun za kupljena sredstva, opremu ili materijal. Povrat depozita ostalim učesnicima izvršit će se u roku od 5 (pet) radnih dana.

VI

Detaljnije informacije mogu se dobiti na kontakt-telefon broj 032 244-928 Hodžić Zijad. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: