Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja obuće (muška, ženska i dječija - ljetna i zimska), čarapa i krema za obuću

Izvor: eKapija.ba, 12.08.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Područni centar Prijedor

Broj: 06/1.03/0705-457.1 -892.3/14

Datum: 11.08.2014. godine

 

Na osnovu člana 7. tačka g i člana 65. Zakona o poreskom postupku ("Sl.glasnik RS" broj: 102/11, 108/11 i 67/13), Poreska uprava - Područni centar Prijedor, oglašava:

LICITACIJU

o prodaji imovine zaplijenjene u postupku prinudne naplate

1. Prodaja zaplijenjene imovine izvršiće se na prvoj licitaciji dana 22.08.2014. godine ( petak ) sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Poreske uprave, Područni centar Prijedor, ul. Vožda Karađorđa 15, Prijedor. Predmet licitacije je obuća (muška, ženska i dječija - ljetna i zimska), čarape i kreme za obuću zaplijenjene u postupku prinudne naplate poreza kod DOO "ASTRA-E" Sanski Most, Podružnica Prijedor, ul. Kralja Petra 1. Oslobodioca 56, JIB 4263145850059.

2. Na prvoj licitaciji roba se ne može prodati po cijeni nižoj od 75 % procijenjene vrijednosti robe, a početna cijena je procijenjena vrijednost robe.

3. Ukoliko roba ne bude prodata na prvoj licitaciji, istoga dana održaće se druga licitacija, sat vremena nakon završene prve licitacije. Na drugoj licitaciji najniža cijena po kojoj se roba može prodati je 50 % od procijenjene vrijednosti robe, odnosno početne cijene prve licitacije.

4. Ako roba ne bude prodata ni nakon druge licitacije, istoga dana, sat vremena nakon završene druge licitacije, održaće se treća licitacija, na kojoj najniža cijena po kojoj se roba može prodati iznosi 1/3 procijenjene vrijednosti robe.

5. Prodaje se roba (muška, ženska i dječija obuća - ljetna i zimska, čarape i kreme za obuću) po vrstama, količinama i sa početnom cijenom kako je navedeno u tabeli na WEB stranici Poreske uprave RS - www.poreskaupravars.org u dijelu - licitacije, čija je ukupna procijenjena vrijednost 155.527,00 KM.

6. Nominalna vrijednost svake ponude ( povećanje prodajne cijene) na licitaciji ne može biti manja od 100,00 KM, a prednost prilikom kupovine imaće kupac koji bude kupovao cjelokupnu količinu zaplijenjene imovine.

7. Na licitaciji mogu učestvovati sva pravna i fizička lica, pod uslovom:
a) da nemaju neizmirenih poreskih obaveza ( što dokazuju uvjerenjem mjesno nadležnog poreskog organa za tekuću godinu),
b) da nisu zaposleni u PU ili njihovi bračni drugovi ili srodnici do trećeg stepena srodstva,
v) da su uplatili depozit u visini od 10 % početne cijene robe za čiju kupovinu su kao učesnici licitacije zainteresovani,
g) da su najkasnije do 21.08.2014. godine u 13:00 časova, dostavili uvjerenje da nemaju neizmirenih poreskih obaveza i uplatnicu o izvršenoj uplati depozita u visini od 10 % početne vrijednosti robe za čiju su kupovinu kao učesnici licitacije zainteresovani.

8. Depozit se uplaćuje na blagajni Poreske uprave RS, PC Prijedor.

9. Roba koja se licitira nema teret, prodaje se u viđenom stanju, i može se pogledati u Poreskoj upravi RS, PC Prijedor, svakim radnim danom od 14:00 do 15:00 časova, a može se i preuzeti i detaljna specifikacija i količina licitirane robe.

10. Ukoliko dužnik kome je roba zaplijenjena uplati ukupnu poresku obavezu prije početka licitacije, licitacija se neće održati.

11. Kupac robe obavezan je da razliku između depozita i postignute cijene uplati u roku od osam (8) dana od dana licitacije. U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu ili prije isteka tog roka odustane od kupovine, prodaja će se izvršiti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

12. Nakon prodaje stvari, Poreska uprava RS će izdati potvrdu o prodaji, kojom se dokazuje da je na kupca preneseno pravo svojine na stvarima, kao i pravni osnov sticanja svojine na kupljenim stvarima.

 

VD Pomoćnika direktora PU

za PC Prijedor
Barović Nemanja, dipl. ek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: