Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka računala za potrebe FZ MIO/PIO

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 64, 18.08.2014

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD
ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 140-1-1-1-96/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Kontakt osoba: Anja Njavro
Adresa: DUBROVAČKA BB
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227137790008
Telefon: 036445675
Faks: 036445693
Elektronska po{ta: info@fzmiopio.ba
Internet adresa:www.fzmiopio.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računala za potrebe FZ MIO/PIO, broj: UO 34/14 od
30.07.2014.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka računala za potrebe FZ MIO/PIO
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
100.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Mostar
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
će biti definirano ponudom ponuđača i potpisanim ugovorom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 16.9.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.9.2014. Vrijeme: 11:15
Mjesto: zgrada FZ MIO/PIO, Dubrovačka bb., Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Račun Federalnog zavoda MIO/PIO broj: 1549212001477916
otvoren kod INTESA SANPAOLO BANKA, sa naznakom
"Troškovi tendera FZ MIO/PIO" broj: 34/14. Ponude se dostavljaju
u zatvorenoj koverti s potpisom, pečatom i naznakom "Ne otvaraj",
Tender broj: 34/14. Na poleđini koverte navesti punu adresu, naziv,
kontakt telefon i kontakt osobu ponuđača, Sve stranice ponude (sa
prilozima) treba numerirati. FZ MIO/PIO ne snosi nikakve troškove
ponuđača, te zadržava pravo da pribavi i odbije svaku ponudu i
okonča postupak dodjele ugovora u skladu sa članom 12 ZJN BiH.
(A-12852-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: