Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka putničkih automobila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 64, 18.08.2014

JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH
D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-1-1-582/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.
Kontakt osoba: Branka Mujezinović, dipl.ecc.; 033/563-511
Adresa: TEREZIJA 54
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033250400
Internet adresa:www.jpcfbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putničkih automobila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
DatouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
DatouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
DatouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 15.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.9.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
dodatnih roba provede u skladu sa članom 11. Zakona o javnim
nabavkama BiH.
UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE:
Počev od 18.8.2014. godine, uz potvrdu o uplati 20,00 KM, na
adresi pod I.1 ili putem poštanske ili elektronske pošiljke na zahtjev
ponuđača poslanog na faks 033/250-400.
Broj računa: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d.
Sarajevo
Svrha doznake: Otkup TD Nabavka putničkih automobila
Primalac: JP CesteFederacije BIH, Vrsta prihoda: 722565
Općina: 077; Budžetska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0
Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego što je otkupe.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putničkog automobila
II. Ukupna količina ili obim ugovora
2
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
40.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
datouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo
V. Dodatne informacije
Nema
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putničkog automobila
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
64.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
datouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo
V. Dodatne informacije
Nema
(A-12957-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: