Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka medicinske opreme za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko (dermatoskop sa kamerom, spirometar, defibrilator, EKG aparat - šestokanalni, Timpanometar, vaga sa mješalicom za krv...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 64, 18.08.2014

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
"ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO"
BRČKO DISTRIKT BIH
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 1358-1-1-1-97/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova "Zdravstveni centar Brčko"
Brčko distrikt BIH
Kontakt osoba: Dragan Jokanović
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj: 76101
Općina/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600324320000
Telefon: 049236061
Faks: 049236061
Elektronska po{ta: dragan.jokanovic80@gmail.com
Internet adresa:www.bolnica-brcko.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Razina: Brčko distrikt
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 11
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava medicinske opreme za potrebe Javne zdravstvene ustanove
"Zdravstveni centar Brčko"
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 9.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:16.9.2014 Vrijeme:13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.9.2014. Vrijeme: 13:05
Mjesto: Bolnica Brčko distrikta, Banjalučka 3, Brčko
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
dermatoskop sa kamerom
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.300,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. garantni rok, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
spirometar
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.300,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. garantni rok, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
defibrilator
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
9.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. garantni rok, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
EKG aparat - šestokanalni
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.420,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. garantni rok, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Timpanometar
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
5.830,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2 garantni rok, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
vaga sa mješalicom za krv
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
8.550,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. garantni rok, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
biomikroskop sa aplancionim tonometrom
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
8.550,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. garantni rok, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
CT injektor - jednoglavi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
21.370,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. garantni rok, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
poluautomatski čitač traka za urin
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. garantni rok, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
centrifuga
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.300,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. garantni rok, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
mikroskop
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.300,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. garantni rok, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(A-13030-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: