Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 64, 18.08.2014

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 274-1-1-11-502/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Valentina Gordić
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342698
Elektronska po{ta: javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa:www.kc-bl.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 35
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br:01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za
kardiovaskularne bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar
Banja Luka
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sredstva tekućeg poslovanja
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- naziv ponuđača sa tačnom adresom, brojem telefona -
telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom
kontakt osobe;
- dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti iz
predmeta nabavke i/ili da su registrovani u relevantnom
profesionalnom ili trgovačkom registru
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Precizirano tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Precizirano tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 + PDV-e
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Ul. Dvanaest beba bb, sala za sastanke Univerzitetske
bolnice Klinički centar Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, sa punom
adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem,
brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" ponuda radi nabavke pejsmejkera, ICD, CRT za
potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetske bolnice
Klinički centar Banja Luka (navesti broj lota sa kojim se učestvuje
na tenderu) na adresu: UNIVERZITETSKA BOLNICA
KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA, Ul. Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju lično na protokol Univerzitetske bolnice
Klinički centar ili poštom preporučeno, a primaju se do 30.09.2014.
godine do 9 časova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće
razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja
može da prisustvuje predstavnik ponuđača.
Tenderska dokumentacija može se dobiti poštom ili preuzeti
svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova u prostorijama
Službe za javne nabavke i istraživanje tržišta (Centralni medicinski
blok) uz ovjeren treći primjerak virmana o uplati nerefundirajućeg
iznosa od 50,00 KM + PDV.
Uplata se vrši na žiro račun Univerzitetske bolnice Klinički centar
Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.
d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije.
Univerzitetska bolnica Klinički centar ne snosi nikakve troškove
ponuđača u otvorenom postupku.
Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve
ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
članom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik
BiH", broj: 49/04).
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br:01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
VVI + 1 bipolarna pasivna (prava ili J) elektroda + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
SSI + 1 bipolarna pasivna (prava ili J) elektroda + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
28.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
SSI, bez elektrode
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
14.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
VVIR + 1 bipolarna pasivna elektroda (prava ili J) + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
144.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
SSIR + 1 bipolarna pasivna elektroda (prava ili J) + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
VVIR sa zaštitom od magnetne resonance + odgovarajuća MRI
elektroda
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
55.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
DDDR + 2 bipolarne pasivne elektrode (prave ili J) + 2 uvodnika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
155.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
DDDR sa algoritmima za A/V autokapturu i automatsku ekstenziju
AV intervala + 2 bipolarne pasivne elektrode (prave ili J) + 2
uvodnika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
22.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
DDDR sa algoritmima za A/V autokapturu i automatsku ekstenziju
AV intervala, bez elektroda
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
22.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
VDDR + "single pass" elektroda + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
12.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
CRT + 1 elektroda za CS (Uni/Bi) + 1 aktivna elektroda + 1 pasivna
elektroda (prava ili J) + uvodni sistem za CS + 3 uvodnika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
32.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
CRT bez uvodnog sistema i bez elektroda
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Uvodni sistem za kanulisanje CS ("Delivery tools") za CRT + 1
elektroda za CS (Uni/Bi) + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dijagnostički "Loop recorder"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
57.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Aktivna bipolarna elektroda 58 cm prava + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Aktivna bipolarna elektroda 52 cm prava + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
12.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 17
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
ICD - VR + HV elektroda (aktivna/pasivna) + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
115.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 18
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
ICD - DR + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda
(aktivna/pasivna, prava ili J) + 1 uvodnik za HV elektrodu + 1
uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
115.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 19
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
ICD - CRT + elektroda za CS + uvodni sistem za CS + HV elektroda
(aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili
J) + 1 uvodnik za HV elektrodu + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
48.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 20
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
ICD - VR za primarnu prevenciju iznenadne srčane smrti sa
mogućnošću promene stimulacije u slučaju oštećenja elektrode +
HV elektroda (aktivna/pasivna) + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
350.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 21
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
ICD - VR za sekundarnu prevenciju iznenadne srčane smrti sa
mogućnošću promene stimulacije u slučaju oštećenja elektrode +
HV elektroda (aktivna/pasivna) + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
350.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 22
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Elektrode za privremeni pejsmejker
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 23
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Elektrofiziološki kateteri sa fiksnom krivinom
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 24
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Deflektabilni elektrofiziološki «Halo» kateteri
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 25
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
DDD pejsmejker s mogućnošću pregleda Magnetnom
Rezonancom (MRI) + 2 kompatibilne elektrode + 2 odgovarajuća
uvodnika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
120.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 26
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
SSIR pejsmejker kompatibilan sa GSM primopredajnom jedinicom
za automatski, kontinuirani telemonitoring + 1 elektroda + 1
odgovarajući uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
14.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 27
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
DDDR pejsmejker kompatibilan sa GSM primopredajnom
jedinicom za automatski, kontinuirani telemonitoring + 2
odgovarajuće elektrode + 2 uvodnika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
22.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 28
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
CRT-P kompatibilan sa GSM primopredajnom jedinicom za
automatski, kontinuirani telemonitoring + 1 elektroda za CS
(Uni/Bi) + 1 aktivna elektroda + 1 pasivna elektroda (prava ili J) +
uvodni sistem za CS + 3 uvodnika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
69.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 29
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
ICD - VR kompatibilan sa GSM primopredajnom jedinicom za
automatski, kontinuirani telemonitoring + HV elektroda
(aktivna/pasivna) + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
41.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 30
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
ICD - DR kompatibilan sa GSM primopredajnom jedinicom za
automatski, kontinuirani telemonitoring + HV elektroda
(aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili
J) + 1 uvodnik za HV elektrodu + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
47.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 31
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
ICD - CRT kompatibilan sa GSM primopredajnom jedinicom za
automatski, kontinuirani telemonitoring + elektroda za CS + uvodni
sistem za CS + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna
elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + 1 uvodnik za HV elektrodu
+ 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
176.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 32
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
ICD - CRT sa odgovarajućom kvadripolarnom elektrodom sa CS +
uvodni sistem za CS + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna
elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + odgovarajući uvodni
sistem za HV elektrodu + 1 uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
60.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 33
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
ICD - CRT posebne namjene i debljine za pacijente se srčanom
insuficijencijom + elektroda za CS + uvodni sistem za CS + HV
elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna,
prava ili J)+ 1 uvodnik za HV elektrodu+1 uvodnik-maksimalna
jačina šoka najmanje 35 J isporučene energije
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
137.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 34
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Elektroda za koronarni sinus bipolarna (različitih obika vrha)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
32.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
ANEKS B
Lot broj 35
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8974-1/14 od 04.08.2014. g. radi nabavke
pejsmejkera, ICD, CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne
bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
ICD - VR + odgovarajuća HV elektroda (aktivna/pasivna) + 1
uvodnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
177.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Način plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO - apoteka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka,
istovareno.
UNIVERZITETSKA BOLNICA KLINIČKI CENTAR
BANJA LUKA
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: UNIVERZITETSKA BOLNICA KLINI^KI
CENTAR BANJA LUKA
Contact person: VALENTINA GORDIĆ
Address: Dvanaest beba bb
Postal code: 78000
Municipality/City: Banja Luka
Identification number: 4400928890000
Telephone: 051342806
Fax: 051342698
E-mail:javne.nabavke@kc-bl.com
Internet address: www.kc-bl.com
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public subjects
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Republika Srpska
I.3.c. Main activity of contracting authority: Health
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Tender no. 01-8974-1/14 dated 04.08.2014 for the procurement of
pacemakers, ICT, CRT for the Clinic for Cardiovascular Diseases
of the University Hospital Clinical Center Banja Luka
II.1.b. Description of the object of the contract
Procurement of pacemakers, ICT, CRT for the Clinic of Cardiovas-
cular Diseases of the University Hospital Clinical Center Banja
Luka
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documents
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 30.9.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
50,00 BAM plus VAT
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 30.9.2014.
Time: 9:00
Address and place: Dvanaest beba, Meeting room of the University
Hospital Clinical Center Banja Luka
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Bids must be submitted in sealed envelope with a full bidder"s ad-
dress, phone and fax number, name of contact person with refer-
ence: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" Bid for procure-
ment of pacemakers, ICT, CRT for the Clinic of Cardiovascular
Diseases of the University Hospital Clinical Center Banja Luka to
the following address: UNIVERZITETSKA BOLNICA
KLINICKI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb.
Bids should be presented in person to the protocol of University
Hospital Clinical Center or by recommended mail until 30.09.2014
up to 9 hrs. Incomplete or late bids shall not be considered.
During opening of bids, one representative of each bidder may be
present upon presenting of written authorization.
Tender documents may be obtained via mail or taken every working
day from 8-14 hrs in the office of Public Procurements (Central
medical block), lawyer with certified third copy of transfer order
confirming payment of non-refunding sum of 50,00 BAM + VAT.
Payment should be performed to the account of University Hospital
Clinical Center Banja Luka, account no. 571010-00001017-20 at
Komercijalna banka a.d. Banja Luka for the purpose of procure-
ment of tender documents.
University Hospital Clinical Center Banja Luka is not responsible
for any incurred expenses of Bidder in open international proce-
dure.
Contracting Authority holds the right to cancel tender or to reject all
tenders in any time before signing of contract in accordance with
Article 12 of the Law on Public Procurement of Bosnia and
Herzegovina (Official Gazette of B&H, no. 49/04).
BANJA LUKA, Dvanaest beba bb.
Tender should be presented in person to the protocol of Clinical
Center or by recommended mail until 22.07.2014 up to 09:00 hrs.
Incomplete or late tenders shall not be considered.
Tender documents may be obtained via mail or taken every working
day from 8-14 hrs in the office of Public Procurements (Central
medical block), lawyer with certified third copy of transfer order
confirming payment of non-refunding sum of 50,00 BAM + VAT.
Payment should be performed to the account of Clinical Center
Banja Luka, account no. 571010-00001017-20 at Komercijalna
banka a.d. Banja Luka for the purpose of procurement of tender
documents.
Clinical Center Banja Luka is not responsible for any incurred ex-
penses of Bidder in open international procedure.
Contracting Authority holds the right to cancel tender or to reject all
tenders in any time before signing of contract in accordance with
Article 12 of the Law on Public Procurement of Bosnia and
Herzegovina (Official Gazette of B&H, no. 49/04).
(E-12888-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: