Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja rashodovane računarske opreme, namještaja, ostale opreme i inventara

Izvor: Oslobođenje, 22.08.2014.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH

Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove

tel: +387 33 256 100; fax: +387 33 256 102

 

Broj: 05.2.3-2.3-10368-23/13/14

Sarajevo, 21. 8. 2014. Godine

 

Na osnovu Odluke Generalnog direktora o načinu i uslovima prodaje rashodovanih sredstava po popisu na dan 31.12. 2012. godine, u Generalnoj direkciji broj 05.2.3-2.3-10368-7/13/14 od 29. 4. 2014. godine i Uputstva o postupku za prodaju sredstava Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo broj 00.1-2.1-5593/08 od 18. 3. 2008. godine, BH Telecom d.d. Sarajevo - Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove objavljuje:

 

PONOVNI JAVNI POZIV

za prodaju rashodovanih sredstava po popisu 31.12.2012. godine

u Generalnoj direkciji

 

Predmet prodaje su rashodovana sredstva po popisu 31.12. 2012. godine u Generalnoj direkciji:

 

1. Rashodovana računarska oprema, namještaj i ostala oprema i inventar lagerovani u zgradi Telecom Inžinjeringa, Bulevar Meše Selimovića br. 18, 71 000 Sarajevo, po popisu sredstava za 2012. godinu, po slijedećim uslovima:

- ukupna početna prodajna cijena u iznosu: 1.000,00 KM bez PDV-a,

- način prodaje - javna prodaja putem prikupljanja pisanih ponuda od potencijalnih kupaca,

- uplata postignute kupovne cijene izvršiti će se na osnovu ugovora potpisanog sa kupcem,

- predaja kupljenih sredstava kupcu - najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji, po izvršenoj uplati ugovorene cijene i uz potpis Zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadne reklamacije.

 

II

1. Ponude za rashodovana sredstva iz tačke 1-1. predati u zapečaćenoj koverti pod šifrom ili imenom - nazivom ponuđača i podacima o ponuđaču putem pošte ili neposredno na Protokol BH Telecoma, Franca Lehara br. 7, 71 000 Sarajevo, sa naznakom "PONUDA ZA JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA BROJ 10368-23/13/1-4- NE OTVARATI" najkasnije do ponedjeljka, 25. 8. 2014. godine, u 12 sati.

 

Ponuda treba da sadrži:

a) pismo - ponudu,

b) ovjerenu kopiju registracije za pravna lica,

c) ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte za fizička lica,

d) ukupnu ponuđenu cijenu bez PDV-a; PDV po stopi 17% i ukupnu cijenu sa PDV-om,

e) izjavu o prihvatu rashodovanih sredstava u zatečenom stanju,

f) izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupno ugovorenog iznosa u roku 5 (pet) radnih dana od potpisa ugovora,

g) izjavu da kupac prihvata rok odvoza rashodovanih sredstava - 5 (pet) radnih dana po izvršenoj uplati ugovorene cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji sredstava.

 

III

Javno otvaranje ponuda i proglašenje najpovoljnijeg ponuđača će se obaviti u ponedjeljak, 25.8. 2014. godine, u 14 sati, u sjedištu Generalne direkcije, Franca Lehara br. 7, 71 000 Sarajevo - Sala za sastanke, III sprat. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači koji su dostavili ponudu za javni poziv, odnosno osobe ovlaštene za učešće.

 

IV

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda koja ne bude sadržavala sve potrebne elemente definisane u tački II neće se razmatrati. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, bez obzira kada su poslane, neće se razmatrati.

 

V

Termini za davanje informacija o predmetima prodaje, uvid u tabele i najave pregleda su: - petak, od 10 do 12 sati.

 

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za provođenje postupka likvidacije rashodovanih sredstava po popisu imovine i obaveza na dan 31. 12. 2012. godine, imenovana Rješenjem Generalnog direktora broj 05.3.1-2.3-10368/13 od 29. 5. 2013. godine. Osoba ovlaštena za davanje informacija: Haris Memić, tel: 033/256-165.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: