Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka O2 senzora za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 65, 25.08.2014

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 274-7-1-4-507/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Marko Panić
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342698
Elektronska po{ta: javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa:www.kc-bl.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-9099-1/14 od 05.08.2014. godine radi nabavke O2
senzora za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka O2 senzora za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno
liječenje
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 3.9.2014. Vrijeme: 9:00
Adresa i mjesto: JZU Univerzitetska bolnica - Klinički centar Banja
Luka, ul. 12 beba bb.
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, sa punom
adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem,
brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA, ponuda radi nabavke O2 senzora za potrebe Klinike za
anesteziju i intenzivno liječenje JZU Univerzitetska bolnica -
Klinički centar Banja Luka na adresu: JZU UNIVERZITETSKA
BOLNICA- KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA, ul. 12 beba bb.
Ponude se predaju lično na protokol JZU Univerzitetska bolnica -
Klinički centar ili poštom preporučeno. Otvaranje ponuda je istog
dana u 10:30 časova u sali za sastanke JZU Univerzitetska bolnica -
Klinički centar Banja Luka, ul. 12 beba bb. Neblagovremene i
nepotpune ponude se neće razmatrati.
(D-13189-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: