Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja putničkog motornog vozila Fiat karavan

Izvor: Pravosudje.ba, 22.08.2014.

Prodaja u izvršnom postupku p.m.v. "Fijat- karavan"

 

22.08.2014.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                                     

 

Broj: 80 0 I 043468 12 I

Bijeljina, 18.08.2014. godine

 

 

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Binamir Subašić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Mikrokreditna Fondacija LOK Sarajevo, ul. Skenderija br. 13, koju zastupa generalni direktor Nusret Čaušević iz Sarajeva, protiv izvršenika Dragan Mićić iz Hasa, radi naplate novčanog potraživanja, van ročišta, donio je dana 18.08.2014.godine sljedeći:

 

Z A K L J U Č A K 

O  P R O D A J I  P O K R E T N I H  S T V A R I

J A V N I M  N A D M E T A NJ E M

 

 

1.  Oodređuje se prvo ročište javnim nadmetanjem, za prodaju sledećih pokretnih stvari izvršenika: Mićić Dragan iz Hasa br. 201.

-  Fiat marke A 1.9 JTD AC Karavan broj šasije ZFA18500000425253 broj motora AR 323021161953 EURO 3 dizel, Radni obujam motora 1910 prešao 265000 km, 2001 godište .................................4.000,00 KM.

 

2.  Prodaja će se održati putem usmenog javnog nadmetanja u Osnovnom sudu u Bijeljini,  dana 25.09.2014. godine u 08,00 časova, kancelarija br. 14.

 

3.Popisane pokretne stvari ostavljene su na čuvanje izvršeniku i mogu se razgledati u prisustvu sudskog izvršioca, po pismenom zahtjevu zainteresovanog ponuđača podnesenog najkasnije 8 dana prije zakazane prodaje, uz obavezu uplate odgovarajućeg predujma. Izvršeniku je zabranjeno svako raspolaganje zaplijenjenim pokretnim stvarima, bez naloga suda.

 

4.Tražilac izvršenja može se prijaviti kao kupac ili može naći kupca za kupovinu zaplijenjenih stvari. Kupljene pokretne stvari kupac kupuje uz klauzulu viđeno - kupljeno. Prodavac ne odgovara za nedostatke na stvari, niti za ispravno funkcioniranje istih.

 

5.Zahtjev sudu za zakazivanje novog ročišta, ukoliko je prvo ročište bezuspješno održano, stranka može podnijeti u roku od 8 dana, od dana održavanja neuspjelog ročišta. Sud nije u obavezi izvještavati uredno pozvane stranke o rezultatima održanog ročišta. O rezultatima uspješno provedene prodaje stranke i drugi učesnici u postupku, biće obaviješteni putem oglasne table suda, WEB stranice Osnovnog suda u Bijeljini – elektronska oglasna tabla, a mogu se informisati pozivom na br. 055 224 910, lokal 114, Služba sudskih izvršilaca, narednog radnog dana nakon proteka roka određenog za prodaju.

 

6.Na prvom ročištu javnim nadmetanjem, zaplijenjena pokretna stvar ne može se prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti.

 

7.Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica, uz uvjet da prije održavanja ročišta na ime osiguranja polože novčani iznos od 1/10 utvrđene vrijednosti zaplijenjene pokretnine stvari, ali ne više od 10.000,00 KM. Osiguranje se polaže  na  račun posebnih namjena – depozitni račun ovog suda, broj žiro računa: 568-163-12000058-02, vrsta prihoda 223171, opština 005, budžetska organizacija 10670001, sa pozivom na broj predmeta: . Dokaz o uplati predujmljenih sredstava, uz oznaku broja spisa, zainteresovani ponuđači dužni su priložiti u sudski spis najkasnije prije početka zakazanog ročišta.Tražilac izvršenja po čijem prijedlogu je određeno izvršenje, nije dužan dati osiguranje, ako njihova potraživanja dostižu iznos osiguranja.

 

8.Ukoliko ima više kupaca, ponuđač s najvećom ponudom obavezan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana, od dana objavljivanja rezultata prodaje. Ukoliko najpovoljni ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu po pozivu suda, drugi najpovoljni ponuđač biće proglašen kupcem i platiće onu cijenu koju je ponudio i tako redom. U slučaju da ni jedan od ponuđača ne uplati cijenu po pozivu suda, sud može oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati novo ročište. Rješenje o dosudi sud će donijeti odmah po uplati kupoprodajne cijene, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od izvršene uplate. Sve poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

 

9.Donošenjem i uručenjem rješenja o dosudi, smatraće se da je kupcu predata isprava kojom se stvar može preuzeti od izvršenika (treće osobe ili sudskog depoa). Ukoliko izvršenik ne izvrši dobrovoljnu predaju kupljenih pokretni stvari, iste će na zahtjev kupca uz posredovanje suda biti izuzete od izvršenika i predate kupcu. Kupac je dužan obavijestiti sud, da mu izvršenik na njegov zahtjev nije izvršio dobrovoljnu predaju kupljenih pokretnih stvari. Sud je dužan osigurati predaju stvari kupcu u roku od 5 (pet) dana, od dana kada je postupajući sudija u sudski spis zaprimio podnesak kojim se zahtijeva predaja dosuđenih pokretnih stvari posredstvom suda.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: