Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka lijekova, ortopedskih implantata, medicinskog cementa, sredstava za dezinfekciju, RTG filmova, dijagnostičkih sredstava (laboratorijski reagensi i dr.), medicinskog nekemijskog i hematološkog potrošnog materijala i potrošnog medicinskog materijala za sterilizaciju

Izvor: Official Journal of the European Union, 23.08.2014.

Hrvatska-Biograd n/m: Razni lijekovi

2014/S 161-288549

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m
10704055828
Zadarska 62
Služba(e) za kontakt: Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru
Na pažnju (osoba za kontakt): a) za nabavu ortopedskih implantanata i med. cementa: Zoran Zubak, dr. med. spec. ortoped, voditelj Odjela za operaciju s centralnom sterilizacijom, tel: +385 23206024; b) za nabavu lijekova i ostalog medicinskog potrošnog materijala: Danijela Jureško, mg. pharm., voditelj bolničke ljekarne, tel.: +385 23206064, e-mail: ljekarna@ortopedija-biograd.hr; c) za sva ostala pitanja vezano za ponudbenu dokumentaciju: Milena Milić, dipl. iur. zamjenik ravnatelja bolnice, tel.: +385 23206055, mob.: +385 989833315, e-mail: ortopedija-biograd@zg.htnet.hr
23210 Biograd n/m
HRVATSKA

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0039935

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Predmet nabave u ovom otvorenom postupku javne nabave je nabava i dostava lijekova, ortopedskih implantata, medicinskog cementa, sredstava za dezinfekciju, RTG filmova, dijagnostičkih sredstava (laboratorijski reagensi i dr.), medicinskog nekemijskog i hematološkog potrošnog materijala i potrošnog medicinskog materijala za sterilizaciju za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Bolnička ljekarna, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave u ovom otvorenom postupku javne nabave je nabava i dostava lijekova, ortopedskih implantata, medicinskog cementa, sredstava za dezinfekciju, RTG filmova, dijagnostičkih sredstava (laboratorijski reagensi i dr.), medicinskog nekemijskog i hematološkog potrošnog materijala i potrošnog medicinskog materijala za sterilizaciju za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, prema troškovniku/specifikaciji predmeta nabave koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2.).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Okvirne količine se zbog specifičnosti predmeta nabave daju u obrascu troškovnik/specifikacija predmeta nabave po grupama/podgrupama koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2.). Naručitelj vrši narudžbu prema stvarnim potrebama i nije u obvezi naručiti sve planirane količine.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 077 900 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa I – Lijekovi, prema 8 podgrupa
1)Kratak opis
Grupa I – Lijekovi.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Okvirne količine se zbog specifičnosti predmeta nabave daju u obrascu troškovnik/specifikacija predmeta nabave po grupama/podgrupama koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2.a).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 300 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa II – Ortopedski implantati, medicinski cement, prema 2 podgrupe
1)Kratak opis
Grupa II – ortopedski implantati i medicinski cement.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Okvirne količine se zbog specifičnosti predmeta nabave daju u obrascu troškovnik/specifikacija predmeta nabave po grupama/podgrupama koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2.b).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 541 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa III – Sredstva za dezinfekciju, prema 2 podgrupe
1)Kratak opis
Grupa III – sredstva za dezinfekciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Okvirne količine se zbog specifičnosti predmeta nabave daju u obrascu troškovnik/specifikacija predmeta nabave po grupama/podgrupama koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2.c).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 86 900 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa IV – Sredstva za nabavu RTG filmova
1)Kratak opis
Grupa IV – Sredstva za nabavu RTG filmova.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Okvirne količine se zbog specifičnosti predmeta nabave daju u obrascu troškovnik/specifikacija predmeta nabave po grupama/podgrupama koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2.d).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 82 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Grupa V – Dijagnostička sredstva (laboratorijski reagensi), prema 5 podgrupa
1)Kratak opis
Grupa V – Dijagnostička sredstva.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Okvirne količine se zbog specifičnosti predmeta nabave daju u obrascu troškovnik/specifikacija predmeta nabave po grupama/podgrupama koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2.e).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 150 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Grupa VI – Medicinski i nekemijski hematološki potrošni materijal, prema 18 podgrupa
1)Kratak opis
Grupa VI – Medicinski i nekemijski hematološki potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Okvirne količine se zbog specifičnosti predmeta nabave daju u obrascu troškovnik/specifikacija predmeta nabave po grupama/podgrupama koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2.f).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 884 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Grupa VII – Medicinski potrošni materijal za sterilizaciju
1)Kratak opis
Grupa VII – Medicinski potrošni materijal za sterilizaciju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Okvirne količine se zbog specifičnosti predmeta nabave daju u obrascu troškovnik/specifikacija predmeta nabave po grupama/podgrupama koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2.g).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 33 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Razlozi isključenja ponuditelja
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
Svi dokazi sukladno čl. 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi mogu se priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave, temeljem članka 67. Zakona o javnoj nabavi:
1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Radi provjere okolnosti iz ove točke, ukoliko je potrebno, naručitelj će tijekom postupka javne nabave od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti spomenutu potvrdu, naručitelj će postupiti sukladno članku 67.stavak 5. Zakona o javnoj nabavi.
2.ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smije biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti ponuditelja.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove točke (17.) utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:
Svi dokazi sukladno čl. 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi mogu se priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.
1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u poslovni, sudski (trgovački), obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave tj. dana slanja poziva za javno nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
S ovim dokumentom gospodarski subjekt mora dokazati da je registriran za obavljanje predmeta nabave.
2. Dozvola za promet medicinskim proizvodima sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima. Za utvrđivanje traženog dokaza ponuditelj je dužan priložiti dokaz/rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem Zakona o medicinskim proizvodima za:
— pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i
— pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza medicinskih proizvoda iz trećih zemalja i dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU-u, odnosno važeći akt sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima,
— važeću potvrdu kojom potvrđuje da su ponuđeni medicinski proizvodi u skladu s važećim propisima te da za iste nema nikakvih ograničenja za stavljanje u promet, izdanu od Agencije za lijekove i medicinske proizvode sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima
ili
— rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode kojim se odobrava upis medicinskog/ih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda ukoliko je medicinski proizvod koji se nudi upisan u očevidnik medicinskih proizvoda prije 01. srpnja 2013. godine temeljem Zakona o medicinskim proizvodima
ili
— dokaz da su ponuđeni medicinski proizvodi na tržištu sukladni Zakonu o medicinskim proizvodima i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu medicinskog proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda, da su označeni oznakom CE, te kao dokaz prilaže izjavu/potvrdu o sukladnosti proizvoda s određenim specifikacijama ili normama koju daje proizvođač. Na priloženim izjavama/potvrdama o sukladnosti mora biti jasno naznačeno na koju stavku iz obrasca troškovnik/specifikacije se ono odnosi.
S ovim dokumentom/ima gospodarski subjekt mora dokazati da je ovlašten za obavljanje predmeta nabave i da je ponuđena roba sukladna važećim propisima.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:
Svi dokazi sukladno čl. 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi mogu se priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.
1. Za financijsku sposobnost:
1.a. Dokaz o bonitetu BON-1 odnosno odgovarajući financijski izvještaj čije je objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta za prethodno obračunsko razdoblje. Ovim dokumentom ponuditelj dokazuje svoje poslovanje za prethodnu godinu (2013. godinu), odnosno činjenicu da u toj godini nije poslovao s gubitkom. Dostavljeni dokaz mora imati ovjeru nadležne institucije koja izdaje taj dokument.
1.b. Dokaz o solventnosti - BON-2 ili SOL-2 ili jednakovrijedan dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija koji se odnosi na glavni račun ponuditelja, kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Ponuditelj mora dokazati da račun nije bio u blokadi u prethodnih 6 mjeseci do dana početka postupka javne nabave. Dokaz o solventnosti ne smije biti stariji od 30 dana od dana početka postupka javne nabave.
S ovim dokumentom/ima gospodarski subjekt mora dokazati da je u 2013. godini poslovao bez gubitka i da račun nije bio u blokadi.
III.2.3)Tehnička sposobnost
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
03/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
2.10.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 2.10.2014 - 12:00

Mjesto:

Specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu na Moru, u dvorani za sastanke na II. katu glavne bolničke zgrade.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
21.8.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: