Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka stomatološkog materijala i lijekova: anestetici, sredstva za liječenje usta i zubi, sredstva za kirurgiju...

Izvor: Official Journal of the European Union, 26.08.2014.

Hrvatska-Zagreb: Zubarski potrošni materijal

2014/S 161-288577

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Trg Stjepana Radića 1
Služba(e) za kontakt: Središnje tijelo za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): javna.nabava@zagreb.hr
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0039855

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Grad Zagreb, Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 105
Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

za naručitelja: Stomatološka poliklinika Zagreb, Perkovčeva ulica 3, 10000 Zagreb, OIB: 82593285099, tel.: 385 (01) 4803 200, fax.: 385 (01) 4828 484, internetska adresa: www.zgh.hr , e-mail: kontakt@spz.hr
82593285099
HRVATSKA

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava stomatološkog materijala i lijekova
Grupa 1 – Anestetici, sredstva za liječenje usta i zubi, sredstva za kirurgiju,
Grupa 2 – Dezinficijensi, sredstva za osobnu zaštitu i higijenu,
Grupa 3 – Svrdla, brusna sredstva, polireri, skalpeli,
Grupa 4 – Akrilati, gipsevi, alginati, pribor za zubnu tehniku,
Grupa 5 – Materijali za fasetiranje, zubi, zglobne veze,
Grupa 6 – Materijali za ortodonciju 1,
Grupa 7 – Materijali i pribor za konzervativno liječenje,
Grupa 8 – Materijali i pribor za endodontsko liječenje,
Grupa 9 – Otisne mase i materijali za stomatološku protetiku.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je: Nabava stomatološkog materijala i lijekova
Naručitelj je predmet nabave podijelio na devet grupa prema vrsti isporuke:
Grupa 1 – Anestetici, sredstva za liječenje usta i zubi, sredstva za kirurgiju,
Grupa 2 – Dezinficijensi, sredstva za osobnu zaštitu i higijenu,
Grupa 3 – Svrdla, brusna sredstva, polireri, skalpeli,
Grupa 4 – Akrilati, gipsevi, alginati, pribor za zubnu tehniku,
Grupa 5 – Materijali za fasetiranje, zubi, zglobne veze,
Grupa 6 – Materijali za ortodonciju 1,
Grupa 7 – Materijali i pribor za konzervativno liječenje,
Grupa 8 – Materijali i pribor za endodontsko liječenje,
Grupa 9 – Otisne mase i materijali za stomatološku protetiku.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141800

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave razvidna je iz priloženog troškovnika.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 244 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1 – Anestetici, sredstva za liječenje usta i zubi, sredstva za kirurgiju)
1)Kratak opis
Anestetici, sredstva za liječenje usta i zubi, sredstva za kirurgiju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141800

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 465 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2 – Dezinficijensi, sredstva za osobnu zaštitu i higijenu
1)Kratak opis
Dezinficijensi, sredstva za osobnu zaštitu i higijenu.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141800

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 235 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3 – Svrdla, brusna sredstva, polireri, skalpeli
1)Kratak opis
Svrdla, brusna sredstva, polireri, skalpeli.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141800

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 90 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa 4 – Akrilati, gipsevi, alginati, pribor za zubnu tehniku
1)Kratak opis
Akrilati, gipsevi, alginati, pribor za zubnu tehniku.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141800

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 285 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Grupa 5 – Materijali za fasetiranje, zubi, zglobne veze
1)Kratak opis
Materijali za fasetiranje, zubi, zglobne veze.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141800

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 175 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Grupa 6 – Materijali za ortodonciju 1
1)Kratak opis
Materijali za ortodonciju 1.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141800

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 405 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Grupa 7 – Materijali i pribor za konzervativno liječenje
1)Kratak opis
Materijali i pribor za konzervativno liječenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141800

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 115 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: Grupa 8 – Materijali i pribor za endodontsko liječenje
1)Kratak opis
Materijali i pribor za endodontsko liječenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141800

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 135 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: Grupa 9 – Otisne mase i materijali za stomatološku protetiku
1)Kratak opis
Otisne mase i materijali za stomatološku protetiku.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141800

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 339 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelji su dužni dostaviti u izvorniku sljedeća jamstva:
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bankarske garancije. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti, koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti umetnuto u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu.
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude, za svaku grupu posebno i to za:
Grupa 1 – Anestetici, sredstva za liječenje usta i zubi, sredstva za kirurgiju – 4 000 HRK
Grupa 2 – Dezinficijensi, sredstva za osobnu zaštitu i higijenu – 4 000 HRK
Grupa 3 – Svrdla, brusna sredstva, polireri, skalpeli – 4 000 HRK
Grupa 4 – Akrilati, gipsevi, alginati, pribor za zubnu tehniku – 4 000 HRK
Grupa 5 – Materijali za fasetiranje, zubi, zglobne veze – 4 000 HRK
Grupa 6 – Materijali za ortodonciju 1 – 4 000 HRK
Grupa 7 – Materijali i pribor za konzervativno liječenje – 4 000 HRK
Grupa 8 – Materijali i pribor za endodontsko liječenje – 4 000 HRK
Grupa 9 – Otisne mase i materijali za stomatološku protetiku – 4 000 HRK
Napomena: u tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti svih prethodno naznačenih 5 slučajeva za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka USRH);
3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma;
5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ukoliko se, iz bilo kojeg razloga, pomiče rok za dostavu ponuda potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje bankarske garancije, jer rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora (cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora s rokom valjanosti 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Obračun i naplata pružene usluge obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane naručitelja Stomatološka poliklinika Zagreb, Perkovčeva ulica 3, 10000 Zagreb, OIB: 82593285099, tel.: 385 (01) 4803 200, fax.: 385 (01) 4828 484, internetska adresa: www.zgh.hr, e-mail: kontakt@spz.hr, a sve prema stvarno pruženoj usluzi iz troškovnika u postupku sklapanje ugovora po okvirnom sporazumu.

Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 dana od dana primitka računa.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 dana od dana primitka računa.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
14.1.1. Nekažnjavanje
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja iz Kaznenog zakona, odnosno za kaznena djela: prijevare, pranja novca, prijevare u gospodarskom poslovanju, primanja mita u gospodarskom poslovanju, davanja mita u gospodarskom poslovanju, udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonitog posredovanja, primanja mita i davanja mita prema Kaznenom zakonu (NN, 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
Za potrebe utvrđivanja činjenice da gospodarskom subjektu ili osobi koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela navedeno u točci 14.1.1. (kaznena djela potrebno je u izjavi izrijekom navesti), ponuditelj dostavlja izjavu. Izjavu, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od početka postupka javne nabave, daje odnosno potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo).
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), izjava iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave provjeriti postojanje odnosno nepostojanje okolnosti iz točke 14.1.1. sukladno članku 67. stavku 4. i 5. Zakona.
14.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
1. potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedan dokument iz točke 2.
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), potvrda iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
14.1.3. Istinitost podataka
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Naručitelj će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
14.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja
14.2.1. Profesionalni propust
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Naručitelj će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
Dokumenti kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dana slanja poziva na nadmetanje).
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja ako je ono potrebno za izvršenje određenog ugovora u državi sjedišta ponuditelja:
Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem Zakona o medicinskim proizvodima (NN, 76/13), koje mora biti dostavljeno za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.
Proizvođači sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a unutar Europske unije dostavljaju važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta.
Ako je ova sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelj koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.
Ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta.
Dokaz o članstvu u određenoj organizaciji ako je ono potrebno za izvršenje određenog ugovora u državi sjedišta ponuditelja:
Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda, temeljem Zakona o medicinskim proizvodima („Narodne novine” broj 76/2013), za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i pravne i fizičke osobe koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja, a imaju zastupnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a unutar Europske unije dostavljaju važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta.
Ako je ova sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelj koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.
Ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta.
Napomena: pravnim i fizičkim osobama kojima je dana dozvola za promet na veliko medicinskim proizvodima na temelju propisa koji su važili do stupanja Zakona o medicinskim proizvodima (NN, 76/13), smatra se kao valjani dokaz o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Financijska sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (BON-1 ili slično).
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je njegov ukupni prihod za 2013. godinu ili za prethodno obračunsko razdoblje u 2014. jednak ili veći od 1/2 iznosa procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
Ako ponuditelj podnosi ponudu za više grupa onda mora dokazati da je njegov ukupni prihod jednak ili veći od zbroja 1/2 procijenjenih vrijednosti svih grupa (zona) koje nudi.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o izvršenim isporukama robe u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godina koje prethode toj godini.
Popis ugovora sadrži vrijednost isporuke, datum isporuke i naziv druge ugovorne strane.
Popisu se kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju isporuke prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju 2 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave, čiji je zbrojeni iznos (bez PDV-a) minimalno u visini 1/2 procijenjene vrijednosti nabave.
Potvrde moraju sadržavati sljedeće podatke:
– naziv i sjedište ugovornih strana,
– predmet ugovora,
– vrijednost isporučene robe,
– datum isporuke,
– navod o uredno izvršenoj isporuci robe.
Ako je potrebno, Središnje tijelo za javnu nabavu može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Popis i potvrde o zadovoljavajućoj isporuci robe.
Ako ponuditelj podnosi ponudu za više grupa onda zbrojena vrijednost 2 ugovora mora biti minimalno u visini zbroja 1/2 procijenjenih vrijednosti svih grupa koje nudi.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2919-2014-EVV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
2.10.2014 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 2.10.2014 - 9:00

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, dvorana 101.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Na temelju ovlaštenja za provedbu postupaka javne nabave od 18. lipnja 2014. godine

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, MB: 2576651, OIB: 61817894937, telefon + 385 1 6101-111, telefaks: + 385 1 650 3832, www.zagreb.hr, Središnje tijelo za javnu nabavu, smatra se Središnjim tijelom za javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnje tijelo za javnu nabavu).

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana sukladno odredbi članka 146. Zakona.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
21.8.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: