Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka armatura-5, kuglaste slavine

Izvor: eKapija.ba, 26.08.2014.

Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča

Datum 26.08.20114. 

Broj 01-7244/14

ZAHTJEV
ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU ARMATURA-5

1. Pozivamo Vas da učestvujete na otvorenom tenderu za isporuku armatura prema ovom zahtjevu i prema specifikaciji iz priloga.

2. Potrebno je dostaviti ponude za slijedeće:

2.1. Kuglaste slavine

Klasa

DN, mm

Količina, kom

# 600

15

43

UKUPNO

43

 
3. Ponude moraju biti potpune i u skladu sa tehničkim zahtjevima i uslovima (ZTP, OL) - pogledati prilog.
4. One ponude koje ne ispunjavaju tražene uslove neće biti razmatrane.
5. Tenderska dokumentaciaja je u elektronskom sbliku (PDF format. Može se preuzeti lično u prostorijama «Rafinerije ulja Modriča» a.d. Modriča, sa internet stranice www.modricaoil.com ili putem elektronske pošte.
6. Komercijalno-tehnički uslovi.
- Ponude dostavljati u štampanom i elektronskom obliku.
- Ponude moraju biti napisane na engleskom jeziku i na jednom od zvaničnih jezika naroda BiH.
 
Ponuda treba da sadrži slijedeće:
- Pun naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, kontakt osoba;
- Ovjerena kopija registracije ponuđača, ne starija od tri mjeseca;
- Kopija uvjerenja o registraciji PDV obveznika;
- Potvrda o likvidnosti;
- Rok isporuke;
- Garancija proizvođača;
- Isporuka armature se vrši na paritetu DAP «Rafinerija ulja Modriča» a.d. Modriča;
- Uslovi i način plaćanja;
- Tehničku dokumentaciju iz tabele sa stranica 6 i 7 - prva kolona dokumenta «Tehnički zahtjevi i uslovi - ZTP»
- Ostale uslovi su definisani u „Tehničkim zahtjevima i uslovima - ZTP".
7. Ostale informacije
Ponude dostaviti do 05.09.2014. godine na adresu:
„Rafinerija ulja Modriča" a.d., Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74480 Modriča, sa naznakom NE OTVARATI - PONUDA ZA ISPORUKU ARMATURA-5".
 
Kontakt osobe:
Rajko Vasiljević, referent nabave
Kontakt telefon: +387(0) 53 822 354
e-mail: nabava@modricaoil.com
 
Aleksandar Lučić, koordinator za investicije
Kontakt telefon: +387(0) 53 822 228
e-mail: alex@modricaoil.com

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: