Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja ogrjevnog (cijepanog) drveta kod panja i trupaca četinara na lageru

Izvor: eKapija.ba, 29.08.2014.

JP  “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” DD KLADANJ

Ulica Fadila Kurtagića br.1,  75280 KLADANJ,

Tel.035/621-212, 621-287, direktor 621-498,komercijala 621-282, fax 621-075,

E-mail: jpsumetk@bih.net.ba

 Poslovne jedinice- podružnice društva;                                          Transakcijski računi;

-Direkcija DD Kladanj Fadila Kurtagića 1.                                  - 3386602200035402 Unicredit Zagrebačka banka DD

-ŠG “Konjuh” Kladanj Patriotske lige bb,                                   - 1020130000044685 Union banka Tuzla

-ŠG “Sprečko” Živinice Oslobođenja 13,                                   - 1610250008720056  Raiffaizen banka

-ŠG “Majevičko” Srebrenik Bosanskih branilaca bb,                 - 1321600311487057 Tuzlanska banka

-ŠG “Vlaseničko” Turalići-Kladanj,

- Privatne šume Živinice.

Društvo upisano u registar Kantonalnog suda Tuzla broj U/I-1525/02.

Porezni identifikacioni broj društva 4209129520001

Uvjerenje o registraciji za PDV : 209129520001

 

Broj: 8844/14

Datum: 29.08.2014. god.      

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

( bez PDV-a )

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG „Vlaseničko“ GJ „Donja Drinjača“

Ogrjevno (cijepano) drvo kod panja

244

13,00

Odjel 61

LOT 2

ŠG „Vlaseničko“ GJ „Donja Drinjača“

Ogrjevno (cijepano) drvo plemenitih lišćara kod panja

6

13,00

Odjel 61

LOT 3

ŠG „Sprečko“ , šumarija Banovići

Ogrjevno (cijepano) drvo kod panja

172

12,40

GJ Oskova, odjel 4/2

LOT 4

ŠG „Sprečko“ , šumarija Banovići

Ogrjevno (cijepano) drvo kod panja

418

12,40

GJ Oskova, odjel 5

LOT 5

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(oblo) drvo na lageru

50

30,00

Odjel 24

LOT 6

ŠG“Majevičko“ Šumarija Srebrenik

Trupci četinara na lageru         III klasa

85

75,00

Odjel 49

LOT 7

ŠG“Konjuh“ Srednja Drinjača

Ogrevno (oblo) drvo na lageru (hrast)

15

30,00

Odjel 71

LOT 8

ŠG“Konjuh“ Srednja Drinjača

Trupci četinara na lageru

15

100,00

Odjel 55

LOT 9

ŠG“Konjuh“ Srednja Drinjača

Trupci četinara na lageru

25

90,00

Odjel 58

LOT 10

ŠG“Konjuh“ Srednja Drinjača

Trupci četinara na lageru

10

70,00

Odjel 63

LOT 11

ŠG“Konjuh“ Srednja Drinjača

Ogrevno (cijepano) drvo na lageru

25

20,00

Odjel 47

Za više detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :

Kontakt osoba : Mezetović Mirza  tel. 035/621-282,061/281-253.

II  Ponuda mora sadržavati :

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu  vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 05.09.2014. godine do 13.00 sati.

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

« Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :

JP « ŠUME TK « DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75 280 Kladanj.

( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA :  Kupac koji ponudi najbolju cijenu  obavezan je prije preuzimanja drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :

  1. rješenje o registraciji,
  2. PDV-e broj

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.    

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.ekapija.ba i www.jpsumetk.ba od 29.08.2014. godine.

V  Otvaranje ponuda 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 05.09.2014. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je za LOT 1,3 i 4    dužan preuzeti u roku od 30 dana, a ostale LOT-ove preuzeti u roku od 7 dana.

 

 v.d.   D I R E K T O R

Čorbić Sejid, dipl.ing.šum.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: