Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka putničkog automobila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 144-1-1-1-57/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske
Kontakt osoba: Smiljana Ćurić
Adresa: Srpska br. 2
Poštanski broj: 89101
Opština/Grad: Trebinje
IDB/JIB: 4401866200008
Telefon: 059272400
Faks: 059272430
Elektronska po{ta: regulator@reers.ba
Internet adresa:www.reers.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putničkog automobila
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
44.460,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
38.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, Trebinje
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Rok isporuke ne može biti duži od 60 dana
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Detaljnije objašnjeno u tenderskom dokumentu
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljnije objašnjeno u tenderskom dokumentu
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljnije objašnjeno u tenderskom dokumentu
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00 %
2. Garantni period i tehnički kapacitet servisa, učešće:10,00 %
3. Rok isporuke, učešće:5,00 %
4. Uslovi plaćanja, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
26.9.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske,
ul. Srpska br.2, 89101 Trebinje
(A-13723-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: