Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka sredstava za pranje, kesa za smeće i zamrzivača i sredstava za dezinfekciju...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA
"DR MLADEN STOJANOVIĆ" PRIJEDOR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 216-1-1-1-87/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr Mladen
Stojanović" Prijedor
Kontakt osoba: DRAŠKO RENDIĆ
Adresa: MILANA VRHOVCA 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Telefon: 052238415
Faks: 052238428
Elektronska po{ta: bolnica@prijedor.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: PRIJEDOR
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka sredstava za održavanje čistoće
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka sredstava za održavanje čistoće:
LOT1nabavka i isporuka sredstava za pranje
LOT2nabavka i isporuka ostalih sredstava za čišćenje
LOT3nabavka i isporuka kesa za smeće i zamrzivač
LOT4nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
3.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00 KM (dvadeset
konvertibilnih maraka)
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 3.10.2014. Vrijeme: 10:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.10.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: JZU bolnica "Dr Mladen Stojanović"Prijedor Milana
Vrhovca 1- bibliteka bolnice
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Pismeni zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dostaviti
na fax:052/238-428.Uplata za otkup tenderske dokumentacije na
nepovratni iznos od 20,00 KM na žiro račun broj
56200700002646-71koji se vodi kod NLB Razvojne banke filijala
Prijedor.Tendersku dokumentaciju uz dokaz o uplati je moguće
preuzeti lično svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 15:00
časova u upravi bolnice kancelarija broj 21 ili poštom.Ugovorni or-
gan će svim zainteresovanim ponuđačima na njihov zahtjev prije
otkupa omogućiti uvid u tendersku dokumentaciju.U skladu sa
članom 3.tačkom 6.Uputstva o primjeni ZJN BiH Ugovorni organ
će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim
putem.Način pripreme i dostavljanja ponuda precizno opisani u
tenderskoj dokumentaciji.Ponude dostaviti do naznačenog roka za
dostavu ponuda 03.10.2014.godine do 10:30 časova.Ponude koje
budu dostavljene po isteku ovog roka biće vraćene ponuđačima
neotvorene.Sve troškove pripreme i dostavljanja ponuda snose
ponuđači.
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LOT1nabavka i isporuka sredstava za pranje
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
LOT1nabavka i isporuka sredstva za pranje za potrebe bolnice
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
12.907,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU bolnica"Dr Mladen Stojanović"Prijedor Milana Vrhovca1
V. Dodatne informacije
Date u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LOT2nabavka i isporuka ostalih sredstava za čišćenje
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
LOT 2 nabavka i isporuka ostalih sredstava za čišćenje za potrebe
bolnice
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
6.250,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU bolnica"Dr Mladen Stojanović"Prijedor Milana Vrhovca1
V. Dodatne informacije
Date u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LOT3nabavka i isporuka kesa za smeće i zamrzivač
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
LOT 3 nabavka i isporuka kesa za smeće i zamrzivač za potrebe
bolnice
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
2.838,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU bolnica"Dr Mladen Stojanović"Prijedor Milana Vrhovca1
V. Dodatne informacije
Date u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LOT4nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
LOT 4 nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe
bolnice
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
39.633,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU bolnica"Dr Mladen Stojanović"Prijedor Milana Vrhovca1
V. Dodatne informacije
Date u tenderskoj dokumentaciji
(A-13617-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: