Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka drvenih inpregnisanih stubova, NN kablova i AlFe užadi

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ERS" MP A.D. TREBINJE
ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" A.D. PALE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 369-1-1-1-91/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti Holding "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Elektrodistribucija" a.d. PALE
Kontakt osoba: Radmila Savić
Adresa: NIKOLE TESLE 12
Poštanski broj: 71420
Opština/Grad: Pale-RS
IDB/JIB: 4400570050004
Telefon: 057224832
Faks: 057224832
Elektronska po{ta: komercijala@edbpale.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Drveni inpregnisani stubovi (Lot 1) i NN kablovi iAlFeužad
(Lot 2)
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
29.9.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00KMpo LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Ulica Nikole Tesle brojj 12, Pale
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
žiro račun na koji se vrši uplata za otkup tenderske
dokumentacije je 555-002-00004363-23 Nova banka Banja Luka, a za
devizne uplate prema instrukciji navedenoj u tenderskoj
dokumentaciji
ANEKS A
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Brane Divčić
Adresa: NIKOLE TESLE 12
Poštanski broj: 71420
Opština/Grad: Pale-RS
Telefon: 057224832
Faks: 057224832
Elektronska po{ta: komercijala@edbpale.com
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Drveni inpregnisani stubovi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
120.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
NN kablovi iAlFeužad
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(A-13395-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: