Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DD
BANOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-1-1-595/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DD
BANOVIĆI
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
IDB/JIB: 4209329530001
Telefon: 035870600
Faks: 035875166
Elektronska po{ta: direktor@rmub.ba
Internet adresa:www.rmub.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
496.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
RMU Banovići dd Banovići
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propiseDato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešćeObavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. ponuđena cijena, učešće:97,00 %
2. uslovi i način plaćanja, učešće:3,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 1.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 ili 15,34 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 1.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.10.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Armije BiH br.52, Direkcija Rudnika,sala broj 34
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 035 870 356. Uplata
novčane naknade za tendersku dokumentaciju može se izvršiti na
račun broj: 1321300309179345 kod NLB banke dd Tuzla;
1610250007190075 kod Raiffeisen banke dd Tuzla. Za ino
ponu|a~e: Raiffeisen bank dd Sarajevo, BiH, SWIFT code
RZBABA2S, Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja Banovići, Ac-
count No: 501012000-22678, IBAN: BA391611250000210002.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
Telefon: 035870356
Faks: 035870404
Elektronska po{ta: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com
Internet adresa:www.rmub.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
Telefon: 035870356
Faks: 035870404
Elektronska po{ta:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com
Internet adresa:www.rmub.ba
(A-13711-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: