Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka sitnog inventara za potrebe JU Djeca Sarajeva u 2015.godini (lopata za snijeg, bokal pvc, cjediljka pvc, tanjiri, šerpe, lončići, kanta za smeće, termo posude, ljestve aluminijske, usisivač, jorgani, posteljine dječije, termometar digitalni...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 653-1-1-1-72/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Djeca Sarajeva"
Kontakt osoba: Džana Čelik
Adresa: La benevolencije br 4
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200388610003
Telefon: 033444014
Faks: 033444014
Elektronska po{ta: judjecas@gmail.com
Internet adresa:www.djecasarajeva.edu.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2015 godina
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 13.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka sitnog inventara za potrebe JU "Djeca Sarajeva"
u 2015 godini
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka sitnog inventara za potrebe JU "Djeca Sarajeva"
u 2015 godini
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Precizirano u TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Precizirano u TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Precizirano u TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Precizirano u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Precizirano u TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Precizirano u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 1.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 1.10.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.10.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: La Benevolencije 4
(A-13686-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: