Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za teretne vagone - postolje Y-25

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 313-1-1-11-554/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLIĆ
Adresa: SVETOG SAVE 71
Poštanski broj: 74000
Opština/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400025960001
Telefon: 053242082
Faks: 053227704
Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa:www.zrs-rs.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Željezničke usluge
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za teretne vagone-
postoljeY-25.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za teretne vagone, prema
specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
900.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
DDP skladišta Ugovornog organa u Doboju, Banja Luci i
Prijedoru (Incoterms2010).
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Robu treba isporučivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog
organa na paritetuDDP skladišta Ugovornog organa u Doboju,
Banja Luci i Prijedoru (Incoterms2010), na osnovu pojedinačnih
naruxbi u toku jedne godine računajući od datuma zaključenja
ugovora.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 60,00 %
2. Uslov i način plaćanja, učešće: 20,00 %
3. Rok isporuke robe, učešće: 10,00 %
4. Vremenski period garancije za robu, učešće: 10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
14.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 35,10 KM (17,95€)
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: "Željeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj,
ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su dužni da na ‘iro-račun
Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke
A.D.-Doboj) uplate iznos od 35,10 KM, prije preuzimanja ten -
der dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 17,95€, na
osnovu sledećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL
AG KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; /
AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK A. D
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BIH
F59 BENEFICIARY CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
ŽELJEZNICE RS AD
UL. SVETOG SAVE 71
DOBOJ
"THE RAIWAYS OF REPUBLIC OF
SRPSKA"J.S.C.-DOBOJ
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: "The Raiways of Republic of Srpska"J.S.C.-Doboj
Contact person: TATJANA NIKOLIC
Address: SVETOG SAVE 71
Postal code: 74000
Municipality/City: Doboj
Identification number: 4400025960001
Telephone: 053242082
Fax: 053227704
E-mail:nabavka@zrs-rs.com
Internet address: www.zrs-rs.com
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Republika Srpska
I.3.c. Main activity of contracting authority: Railway services
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
The contract on the sale of spare parts for freight wagons - stand
Y-25.
II.1.b. Description of the object of the contract
Supply of spare parts for freight wagons - base Y-25, as specified in
the tender documents.
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As specified in the tender documentation.
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 14.10.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
17,95 Euros
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 14.10.2014.
Time: 11:00
Address and place: "Raiways of the Republic of
Srpska"J.S.C.-Doboj, street no. 71 Svetog Save, 74000 Doboj, in
room 69.
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Bidders from Bosnia and Herzegovina are obliged to the bank ac-
count of the contracting authority 5620050000303569 (Develop-
ment Bank of the AD-Doboj) payment amount of 35,10 BAM be-
fore downloading of the documents, for bidders from abroad price
is 17,95€, based on the following instructions:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL
AG KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; /
AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK A. D
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BIH
F59 BENEFICIARY CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
ŽELJEZNICE RS AD
UL. SVETOG SAVE 71
DOBOJ
(E-13530-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: