Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka VJ kompleta

Izvor: Official Journal of the European Union, 30.08.2014.
  •  

Hrvatska-Zagreb: Prijenosne videokamere

2014/S 166-296082

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova
68419124305
Prisavlje 3
Služba(e) za kontakt: Odjel Javna nabava
Na pažnju (osoba za kontakt): Barbara Vlašić
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16342915
E-pošta: barbara.vlasic@hrt.hr
Telefaks: +385 16343831

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0040723

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: proizvodnja i emitiranje radijskog i televizijskog programa te glazbena proizvodnja
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
VJ kompleti.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: HRT, Prisavlje 3, Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava VJ kompleta.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

32333200

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno stavkama troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 430 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Odabrani ponuditelj je obvezan prilikom dostave potpisanog ugovora o javnoj nabavi dostaviti Javnom naručitelju garanciju banke za dobro izvršenje ugovornih obveza u iznosu 5 % vrijednosti ugovora (cijena bez PDV-a) ili potvrdu o uplati sredstava u korist računa HRT-a, IBAN broj HR3723600001101236921 u iznosu 5 % vrijednosti ugovora (cijena bez PDV-a) pri čemu je pod svrhom plaćanja potrebno obvezno navesti „jamstvo za uredno ispunjenje ugovora” i naziv predmeta nabave. Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv. Period važenja garancije banke za uredno ispunjenje Ugovora mora biti do ugovorenog roka isporuke + 30 dana respiro. Ukoliko se kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora daje novčani polog, uplaćena sredstva biti će vraćena nakon proteka 30.-og dana od dana završetka isporuke, ako je jamstvo neiskorišteno. Obveza dostave garancije banke za dobro izvršenje ugovornih obveza ili potvrde o uplati sredstava u svrhu jamstva za uredno ispunjenje ugovora, prilikom dostave potpisanog ugovora o javnoj nabavi smatra se bitnim sastojkom istog.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Izjava o nekažnjavanju – Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, kao dokaz da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za njegovo zastupanje nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, u daljnjem tekstu Zakon). Predložak izjave čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Naručitelj zadržava pravo provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona u skladu sa stavkom 4. i st. 5. istog članka.
Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje prethodno navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjava s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda porezne uprave o stanju duga ili prethodno naveden jednakovrijedni dokument kao dokaz da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje prethodno navedeni izvod ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjava s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju prethodno navedeni izvod ili jednakovrijedni dokument ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti kao dokaz da nad gospodarskim subjektom u svojstvu ponuditelja nije otvoren stečaj, da isti nije u postupku likvidacije i ostalo kako je navedeno u članku 68., stavak 1., točka 1. i 2. Zakona. Dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno ako se isti ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela kao dokaz da je ponuditelj upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis značajnih istih ili sličnih ugovora o isporuci robe izvršenih u 2014. godini (godini u kojoj je započeo postupak javne nabave) i tijekom 3 godine koje prethode ovoj godini, u skladu s čl. 9. st. 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN, 10/12), popraćen s najmanje jednom potvrdom o uredno izvršenom ugovoru. Potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: 1. Predmet ugovora, 2. Naziv ugovornih strana, 3. Iznos ugovora, 4. Datum isporuke robe, 5. Navod o uredno ispunjenim ugovorima. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Izjava ponuditelja da ima na raspolaganju barem jednog certificiranog stručnjaka od strane proizvođača programske podrške za montažu, popraćena odgovarajućom potvrdom proizvođača programske podrške za montažu.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Najmanje jedna potvrda.
Najmanje jedan certificirani stručnjak.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
VV - 17/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
9.10.2014 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 9.10.2014 - 11:00

Mjesto:

Soba 2.08b, II. kat, B30, HRT, Prisavlje 3, Zagreb.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
28.8.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: