Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za putnička vozila VW, Škoda i Seat

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-595/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amel Kadrić
Adresa: Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
Internet adresa:www.viksa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rezervni dijelovi za putnička vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
DatouTD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
DatouTD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
DatouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
DatouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
DatouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 5 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 7.10.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.10.2014. Vrijeme: 15:00
Mjesto: Terezije br.38
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđači imaju mogućnost uvida u TD prije otkup . Uplate za TD
izvršiti u korist UniCredit banke na ‘iro račun
br.338-900-22082747-53 uz oznaku " za otkup tenderske
dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP" ViK" d.o.o Sarajevo
ul. J. Černija br.8
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Belma Lojić
Adresa: Terezije br. 38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
Elektronska po{ta: belmal@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Belma Lojić
Adresa: Terezije br. 38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
Elektronska po{ta: belmal@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Fadil Kusturica
Adresa: Gliše Jankovića br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033658959
Faks: 033204575
Elektronska po{ta:fadilk@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rezervni dijelovi za putnička vozila VNJ
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
DatouTD
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
DatouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO ugovornog organa u Sarajevu
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
DatouTD
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
DatouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO ugovornog organa u Sarajevu
(A-13855-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: