Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka licenci za softver MATLAB, STATA, E-Views, memorije za blade servere, komunikacione opreme i redudantnih napajanja...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 296-1-1-1-366/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Almira Mujačić
Adresa: Maršala Tita 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200693920055
Telefon: 033278234
Faks: 033278366
Elektronska po{ta: amujacic@cbbh.ba
Internet adresa:www.cbbh.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
računarska oprema i licence
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 7.10.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.10.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Centralna banka BiH, Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka licenci za softver MATLAB
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
15.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
kaouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka licenci za softver STATA
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
12.100,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
kaouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka licenci za softver E-Vienjs
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.600,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
kaouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka 448 GB (28 modula po 16 GB) memorije za blade servere
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
15.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
kaouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka DEA (Disc Enclosure Area) sa 15 FC diskova za CDŽ4 stor-
age i rezervno napajanje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
kaouTD
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
23.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
kaouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka komunikacione opreme i redudantnih napajanja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
28.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
kaouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
(A-14046-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: