Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja mašina za brizganje plastike

Izvor: eKapija.ba, 09.09.2014.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

Regionalni centar Tuzla

 

Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05 i 62/11), člana 79. i 83. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 27/12), radi namirenja duga prodajom zaplijenjene imovine, Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje

JAVNU AUKCIJU

koja će se održati dana 24.09.2014. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati.

Predmet prodaje: 

1.

MAŠINA ZA BRIZGANJE PLASTIKE ENGEL TIP ES 240/75

9.895,70

AMBALAŽA PLAST d.o.o., Osječani Gornji bb, Doboj

2.

MAŠINA ZA BRIZGANJE PLASTIKE ARBURG TIP 305-210-70

4.947,85

AMBALAŽA PLAST d.o.o., Osječani Gornji bb, Doboj

Početna prodajna cijena utvrđena je komisijskom procjenom stručnjaka Uprave za indirektno oporezivanje. Nominalna vrijednost svake ponude (povećanje prodajne cijene) na aukciji ne može biti manja od 100,00 KM u odnosu na prethodnu ponudu. Kupac plaća PDV koji će se obračunati na postignutu cijenu.

Uslovi učešća i prodaje:

Pravo učešća na aukciji imaju sva pravna i fizička lica, koja prije početka aukcije, na blagajni Regionalnog centra Tuzla ili Odboru za prodaju polože depozit u iznosu od 10% od početne vrijednosti imovine za koju su zainteresovani. Aukcija se poništava ako dug, naknadni teret prinude, troškovi pljenidbe i zatezne kamate budu plaćeni prije otvaranja aukcije.

Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti učesnici aukcije.

Prodaja se vrši po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom, putnom ispravom i ispravom o zastupanju.

Kupac na aukciji dužan je izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od 5 dana od dana održavanja aukcije. U suprotnom, depozit će biti zadržan bez prava na povrat, kao naknada za štetu prozrokovanu Upravi za indirektno oporezivanje.

Ukoliko rezultati prve aukcije ne budu zadovoljavajući, Odbor za prodaju donosi odluku o održavanju II aukcije ili direktne prodaje.

Ponuđačima na aukciji koji ne ostvare kupovinu, depozit će biti vraćen u gotovini odmah nakon aukcije. Kupac preuzima sve obaveze koje nastanu kao posljedica kupoprodaje (troškovi transporta, PDV i sl.), a predaja predmeta prodaje kupcu vrši se nakon što isti preda dokaze o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine.

Predmet prodaje je smještena na adresi Osječani Gornji bb, Doboj, a pregled predmeta prodaje se može dogovoriti pozivom na broj telefona 035 368 012. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Grupi za prinudnu naplatu pri Regionalnom centru Tuzla, kao i na web stranici www.uino.gov.ba.

 

Broj: 02/6-2/IV-16-16-113-10680-38/12

Šef Grupe za prinudnu naplatu

Tuzla; 09.09.2014. godine         

 

      

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: