Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja rashodovanih stalnih sredstava DECT opreme proizvođača Lucent

Izvor: Oslobođenje, 11.09.2014.

BH TELECOM d.d. SARAJEVO, Franca Lehara 7

 

Na osnovu Uputstva o postupku za prodaju sredstava Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo broj: 00.1-2.1-5593/08 od 18.3.2008. godine, BH Telecom d.d. Sarajevo - Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove objavljuje:

 

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH

STALNIH SREDSTAVA DECT OPREME PROIZVOĐAČA LUCENT

 

I.

Predmet ponovnog javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih stalnih sredstava BH Telecoma d.d. i pripadajućih rezervnih dijelova, a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

 

• (DECT opreme proizvođača Lucent, sa pripadajućim rezervnim dijelovima)

(početna cijena za opremu iznosi 12.000,00 KM sa uračunatim PDV-om)

 

Detaljnu specifikaciju opreme koja je predmet prodaje zainteresovani ponuđači mogu preuzeti na protokolu Društva ili zatražiti da im se dostavi putem emaila ili poštom preporučeno na adresu.

 

Sva rashodovana stalna sredstva i pripadajući rezervni dijelovi su uskladišteni u skladištu BH Telecoma d.d. Sarajevo u Travniku (Remontni zavod Travnik, Ul. Aleja konzula br. 5, 72250 Travnik) i prodaju se u viđenom stanju.

 

II.

• Način prodaje - javna prodaja putem prikupljanja pisanih ponuda od potencijalnih kupaca.

• Svi učesnici na javnom oglasu dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude ispuniti jedan od slijedećih uslova:

 

1. Dostaviti uz ponudu originalnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 600,00 KM sa rokom važnosti 120 dana od dana otvaranja ponuda (odnosi se na domaće ponuđače - pravna lica), ili

 

2. uplatiti depozit na račun Društva u iznosu od 600,00 KM (šest stotina KM) na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092 (odnosi se na domaće ponuđače - pravna i fizička lica), ili

 

3. izvršiti uplatu kaucije u visini od 600,00 KM (šest stotina KM) na blagajni Generalne direkcije, Fran¬ca Lehara 7, 71000 Sarajevo, najkasnije 24 sata prije zakazanog termina javnog otvaranja ponuda, (odnosi se na domaće ponuđače - fizička lica).

• Uplata ponuđene cijene izvršit će se u skladu sa odredbama iz ugovora potpisanog sa kupcem.

Predaja kupljenih sredstava kupcu - najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati ugovorene cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadne reklamacije. (INCOTERMS: F.C.A. - Skladište prodavca).

• Povrat uplaćenih sredstava koji su ponuđači uplatili na ime kaucije izvršit će se na isti način na koji su i uplaćeni, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna prodajna cijena umanjiti za iznos uplaćene kaucije.

• U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine prodavač zadržava sredstva uplaćenih po osnovu garancije za ozbiljnost ponude odnosno će protestvovati bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude.

• Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

 

III.

Ponude za opremu iz tačke I. ovoga javnog poziva predati u zatvorenoj koverti pod šifrom ili imenom - nazivom ponuđača zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije i podacima o ponuđaču na Protokol BH Telecoma, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom pošiljkom sa naznakom: "Ponuda za kupovinu opreme stavljene van upotrebe po ponovnom javnom oglasu br. 05.3.2-15640/2013 - 7 (NE OTVARATI!)" najkasnije do ponedjeljka, 22.9.2014. godine, u 12.00 sati.

Ponude koje na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti razmatrane

 

Ponuda treba da sadrži:

a) pismo - ponudu,

b) ovjerenu kopiju registracije za pravna lica,

c) ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica,

d) pojedinačne neto vrijednosti stavki te ukupnu ponuđenu neto cijenu i cijenu sa iskazanim PDV-om /tabela iz specifikacije/,

e) potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju,

f) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana od potpisa ugovora,

g) potpisanu i ovjerenu izjavu o opciji ponude - 60 (šezdeset) dana

h) dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (bankovna ga-rancija ili dokaz o uplati depozita / kaucije).

 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u ponedjeljak, 22.9.2014. godine, u 13.00 sati, u sjedištu Generalne direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo - Sala za sastanke, III sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

Prisustvovanje u javnom otvaranju ponuda dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima

 

IV.

Termini za davanje informacija o predmetima prodaje, uvid u dokumentaciju i najave pregleda su:

- Svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 ( CET) u prostorijama Generalne direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

 

Zainteresovana lica pregled opreme u skladištu BH Telecoma d.d. Saraievo - Remontni zavod Travnik mogu izvršiti samo u prethodno zakazanom terminu uz prisustvo lica ovlaštenog od Komisije.

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava putem prikupljanja pisanih ponuda koja je imenovana Rješenjem generalnog direktora Društva broj: 2.3-15640-2/2013 od 6.9.2013. godine i Dopunom Rješenja broj. 2.3-15640-6/2013 od 17.07.2014. godine.

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

- Kemal Šalaka, T: + 387 33 256 163 ; F: + 387 33 256 182; GSM: +387 62 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba)

- Adnan Jelić, T: + 387 33 256 623; GSM:+ 387 61192 284 (adnan.jelic@bhtelecom.ba)

 

 

 

BH TELECOM d.d. SARAJEVO, Franca Lehara 7

According to the Instruction regarding BH Telecom d.d. Sarajevo assets sale procedure no: 00.1-2.1-5593/08 od 18.03.2008., BH Telecom d.d. Sarajevo - Executive Directorate for economical - financial affairs is announcing:

 

REPEATED PUBLIC ANNOUNCEMENT REGARDING OUTGONE

PERMANENT DECT EQUIPMENT DEVICES SALE OF THE PRODUCER LUCENT

 

I.

Public Invitation subject is to be the best Bidder election regarding BH Telecom d.d. outgone permanent devices purchase as well as their accompaning spare parts, and according to certified Specification as follows:

• (DECT Equipment of the producer Lucent, vvith accompaning spare parts)

(initial priče for the Equipment is amounting 6.000,00 EUR vvith inclusive VAT)

 

Detailed Equipment Specification being the sale subject interested Bidders can undertake in person at Company Protokol or request the one to be delivered via e-mail or via registered items onto the address.

AH outgone permanent devices and their accompaning spare parts are stored within BH Telecom d.d. Sarajevo storehouse in Travnik (Remontni zavod Travnik, Ul. Aleja konzula 5, 72250 Travnik) and are to be sold at currently seen condition.

 

II.

• Sale procedure - public sale via potential Customers vvritten bids collecting.

• Each interested participants vvithin Public Invitation are obliged to fulfill one of the follovving conditions:

 

1. Submit original Good performance Bank Warranty in the amount of 300,00 EUR having validity term 120 days upon tenders opening date (it is relating onto domestic bidders - legat entities), or

 

2. Pay the deposit in the amount of 300,00 EUR (three hundred EUR) onto BHTelecom Joint stock Company deposit account by RAIFFEISEN BANK BH dd Sarajevo,

I BAN: BA39 1611 0000 0124 8933

SWIFT: RZBABA2S

(it is relating onto international bidders – legal and natural entities

 

3. Perform the caution payment in the amount of 300,00 EUR (three hundred EUR) at General Directorate counter, Franca Lehara 7,71000 Sarajevo, at the latest 24 hours before public tendering arranged term.( it is relating onto domestic bidders - natural entities).

• The offered price payment is to be performed in accordance vvith the provisions of the Contract being signed with the Customer.

• Taking over the devices to the Customer - the best Bidder is to be performed vvithin mentioned storing location, upon performed payment of contracted priče and together vvith signing of the Minute regarding taking over, without any rights for subsequent complaints. (INCOTERMS: F.C.A. - Storehouse of the Seller).

• Paid amounts repayment vvhich the Bidders paid as the caution is to be performed the same way as the ones vvere paid, except to the Bidder being elected as the best one, whom the total sale priče is to be reduced for paid caution amount.

• In the case that the best Bidder is to give up to purchase, the Seller retains the paid amount according to Good Performance Warranty i.e. is to protest Good Performance Bank Warranty.

• All the Equipment being the sale subject is to be bought at its current condition without any possibility of subsequent complaints.

 

III.

The announcement regarding public tendering for the Equipment vvithin point I of this Public Invitation is to be submitted in closed envelope having its code or name - The Bidder name together with the proof regarding performed caution payment and the data regarding the Bidder onto BH Telecom Protokol Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, or is to be delivered via registered item having the indication "Ponuda za kupovinu opreme stavljene van upotrebe po Ponovnom Javnom Oglasu no. 05.3.2-15640/2013 - 7 (NE OTVARATI!)" at the latest up to Monday 22.09.2014. until 12.00 o'clock.

 

•   The bids being submitted onto BH Telecom d.d. Sarajevo Protokol after mentioned term would not be taken into consideration!

The Bid should contain:

a) letter - bid,

b) certified registration copy for legal entities,

c) certified identity card copy for natural entities,

d) particular nat values of the items and total offered net priče and priče vvith set down VAT/Table within Specification/,

e) signed and certified Statement relating to offered Equipment in its current condition acceptance,

f) signed and certified Statement of the Bidder vvhich is being obliged vvith, to perform payment of total contracted amount, if elected as the best one, vvithin 10 (ten) days upon the Contract signing,

g) signed and certified Statement regarding the validity of quotation - 60 (sixty) days

h) the proof regarding fulfillment of the obligation by submitting the insurance means regarding good performance (Bank Warranty or the proof regarding deposit/caution payment).

Public competition - tendering is to be performed on Monday 22.09.2014., at 13.00 o'clock, vvithin Joint Stock Company General Directorate headquarters, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo - meeting hali - Sala za sastanke, 3rd floor.

Basic criteria regarding the best Bidder election is to be explicitely based on the highest offered price being offered by the Bidder.

Participation at public competition - tendering is to be allovved onlv to authorized Bidder's representstives or their assignees.

 

IV.

Terms for giving the information regarding sale subjects, documentation query and the inspections announcement are:

- Each working day from 08.00 -16.00 (CET) vvithin Joint Stock Company General Directorate premises, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Interested entities can oerform the Eauipment auerv within BH Telecom d.d. Sarajevo- Remontni zavod Travnik only at previouslv arranaed term with person beina authorized by the Commission oresence.

The sale procedure is to be performed by the Commission regarding devices sale via public tendering/competition being appointed by Company General Manager Decision no: 2.3-15640-2/2013 dated 06.09.2013. and Decision Amendment no. 2.3-15640-6/2013 dated 17.07.2014.

 

Persons being authorized for giving the information:

- Kemal Šalaka, T: + 387 33 256 163 ; F: + 387 33 256 171 ; GSM: +387 62 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba)

- Adnan Jelić, T: + 387 33 256 623; GSM:+ 387 61192 284 ( adnan.jelic@bhtelecom.ba)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: