Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja putničkog motornog vozila Opel Ascona

Izvor: Pravosudje.ba, 10.09.2014.

10.09.2014.

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                                     

Broj: 80 0 I 032896 14 I 2

Bijeljina, 08.09.2014.. godine

 

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Sekulić Cvijeta, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Đurić Sime iz Batkovića,  protiv izvršenika Đurić Gavrila iz Krive Bare, radi  novčanog potraživanja,  donio je   sledeći:

 

 

Z A K L J U Č A K 

O  P R O D A J I  P O K R E T N I H  S T V A R I

N E P O S R E D N O M  P O G O D B O M

 

1. Iz razloga neuspjelog prvog ročišta, određuje se drugo ročište neposrednom  pogodbom, za prodaju sledećih pokretnih stvari izvršenika:

 - pmv “Opel Ascona” reg . oznake 018-E-930, 1982. godište, vrijednost……….4.500,00 KM,

 

2. Prikupljanje ponuda vršiće se u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini u vremenskom periodu 26.09.2014 . godine, kancelarija br. 14, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, dok će se otvaranje ponuda izvršiti dana 29.09.2014 . godine u 12,00 časova, kancelarija br. 14. Zainteresovani kupci pismene ponude mogu slati poštom ili iste predati neposredno u pisarnici  Osnovnog suda u Bijeljini.   

 

3. Popisane pokretne stvari ostavljene su na čuvanje izvršeniku i mogu se razgledati u prisustvu sudskog izvršioca, po pismenom zahtjevu zainteresovanog ponuđača u roku određenom za prikupljanje ponuda, uz obavezu uplate odgovarajućeg predujma. Izvršeniku je zabranjeno svako raspolaganje zaplijenjenim pokretnim stvarima, bez naloga suda.

 

4. Ročište neposrednom pogodbom održaće se pred sudskim izvršiocem ovog suda, s jedne strane i kupca s druge strane. Sudski izvršilac pokretne stvari prodaje u ime i za račun izvršenika. Tražilac izvršenja može se prijaviti kao kupac ili može naći kupca za kupovinu zaplijenjenih stvari. Kupljene pokretne stvari kupac kupuje uz klauzulu viđeno - kupljeno. Prodavac ne odgovara za nedostatke na stvari, niti za ispravno funkcionisanje istih.

 

5. O rezultatima uspješno provedene prodaje stranke i drugi učesnici u postupku, biće obaviješteni putem Oglasne table suda, WEB stranice Osnovnog suda u Bijeljini – Elektronska oglasna tabla, a mogu se informisati pozivom na br. 055 224 910, lokal 114, Služba sudskih izvršilaca, narednog radnog dana nakon proteka roka određenog za otvaranje prispjelih ponuda.

 

6.  Na drugom ročištu neposrednom pogodbom, zaplijenjena pokretna stvar ne može se prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti.

 

7. Ukoliko ima više kupaca, ponuđač s najvećom ponudom obavezan je odmah uplatiti kupoprodajnu cijenu za kupljenu pokretnu stvar. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu po pozivu suda, drugi najpovoljniji ponuđač biće proglašen kupcem i platiće onu cijenu koju je ponudio i tako redom. U slučaju da ni jedan od ponuđača ne uplati cijenu po pozivu suda, sud će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da prvo ročište nije uspjelo. Rješenje o dosudi sud će donijeti odmah po uplati kupoprodajne cijene, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od izvršene uplate. Sve poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

 

8. Donošenjem i uručenjem rješenja o dosudi, smatraće se da je kupcu predata isprava kojom se stvar može preuzeti od izvršenika (treće osobe ili sudskog depoa). Ukoliko izvršenik ne izvrši dobrovoljnu predaju kupljenih pokretnih stvari, iste će na zahtjev kupca uz posredovanje suda biti izuzete od izvršenika i predate kupcu. Kupac je dužan obavijestiti sud, da mu izvršenik na njegov zahtjev nije izvršio dobrovoljnu predaju kupljenih pokretnih stvari. Sud je dužan osigurati

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: