Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rabljene višenamjenske multifunkcionalne mašine (samohodna radna mašina-čistač kanala)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

OPĆINA MAGLAJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 323-1-1-1-17/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA MAGLAJ
Kontakt osoba: Mirsada Skejić
Adresa: VITEŠKA ULICA 4
Poštanski broj: 74250
Opština/Grad: Maglaj
IDB/JIB: 4218294800000
Telefon: 032609550
Faks: 032609551
Elektronska po{ta: nacelnik@maglaj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: MAGLAJ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rabljene višenamjenske multifunkcionalne mašine
(samohodna radna mašina-čistač kanala).
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rabljene višenamjenske multifunkcionalne mašine
(samohodna radna mašina-čistač kanala).
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
jedna
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
70.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Maglaj
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15 dana po potpisivanju ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sredstva će biti obezbjeđena iz budžeta Općine Maglaj kroz
novčanu pomoć Općini Maglaj u otklanjanju prirodne nesreće
poplave.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Obavezni uslovi za učešće iz čl.23.ZJN BiH, a dokazi definisani u
Tendrskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Obavezni uslovi za učešće iz čl.25. ZJN BiH,a dokazi detaljno
definisani u Tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Obavezni uslovi za učešće iz čl.26.stav 4. ZJN BiH, a dokazi
detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. tehničke karakteristike, učešće: 20,00%
2. cijene, učešće: 30,00%
3. servis i obuka, učešće: 5,00%
4. način plačanja, učešće: 10,00%
5. referense, učešće: 10,00%
6. rok isporuke, učešće: 20,00%
7. garancija, učešće: 5,00%
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
10.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 40,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.10.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Općina Maglaj Viteška broj 4.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđači trebaju dostaviti svoje ponude u originalu i jednoj kopiji.
Nakon prvedenog postupka zaključiće se "Ugovor nabavka rab-
ljene višenamjenske multifunkcionalne mašine (samohodna radna
mašina-čistač kanala). Ponude dostaviti u zapečačenoj koverti
putem Pošte ili neposredno na Pisarnicu Općine, ulica Viteška broj
4. Maglaj sa naznakom "Nabavka rabljene višenanamjenske multi-
funkcionalne mašine(samohodna radna mašina - čistač kana-
la)-Ponuda-NE OTVARAJ.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani.Uplata za
tendersku dokumentaciju u iznosu od 40,00 KM , može se izvršiti
na transakcijski račun Sparkasse banka broj 1990460003251634,
Općina 060, vrsta prihoda 722449.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Devedžić Jasmin
Adresa: VITEŠKA ULICA 4
Poštanski broj: 74250
Opština/Grad: Maglaj
Telefon: 032609550
Faks: 032609551
Elektronska po{ta: nacelnik@maglaj.ba
(A-14225-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: