Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka hemikalija, potrošnog materijala za laboratoriju i hromatografiju, staklarije i mikrobioloških podloga, antiseruma, standarda

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 467-1-1-1-123/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
Kontakt osoba: Danijela Sedić
Adresa: Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4201295900008
Telefon: 033726400
Faks: 033726423
Elektronska po{ta: info@voda.ba
Internet adresa:www.voda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
TROŠKOVI POSLOVANJA - Nabavka hemikalija, potrošnog
materijala za laboratoriju i hromatografiju, staklarije i
mikrobioloških podloga, antiseruma, standarda -
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka hemikalija, potrošnog materijala za laboratoriju i
hromatografiju, staklarije i mikrobioloških podloga, antiseruma,
standarda
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 10:15
Mjesto: Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo ulica
Hamdije Čemerlića 39a 71 000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za učestvovanje u postupku javne nabavke (preuzimanje
tendera) se dostavlja putem faxa ili prepuručene pošte ugovornom
organu najkasnije do 03.10.2014. do 12 sati.
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM.
Uplatu izvršiti na žiro račun Ugovornog organa broj
182-00000001339-44, BOR BANKA d.d. Sarajevo ili na blagajni
Agencije sa naznakom: uplata za tender "TROŠKOVI
POSLOVANJA"; LOT 1 - Hemikalije; LOT 2 - Standardi; LOT 3 -
Mikrobiološke podloge, antiserumi, standardi; LOT 4 - Stakleni
asortiman za laboratoriju; LOT 5 - Potrošni materijal za
laboratoriju; LOT 6 - Potrošni materijal za hromatografiju.
Kontakt osobe:
Nezafeta Sejdić, prof.biologije (nezafetaŽvoda.ba)
mr.sci. Danijela Sedić, dipl.inž.hemije (danijelasŽvoda.ba)
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka hemikalija
II. Ukupna količina ili obim ugovora
60
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
14.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godina dana od dana potpisivanja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sektor laboratorija za vode u Butilama, Sarajevo
V. Dodatne informacije
Za sve zahtijevane hemikalije dostaviti kataloge u kojima će svaka
stavka biti vidno obilježena. Rok trajanja hemikalija minimalno
dvije godine od dana isporuke. Dostaviti sigurnosno tehničke
listove za sve hemikalije nakon potpisanog ugovora, prilikom
svake pojedinačne isporuke. Za sve hemikalije dostaviti certifikate.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Standardi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka standarda
II. Ukupna količina ili obim ugovora
30
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
6.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sektor laboratorija za vode u Butilama, Sarajevo
V. Dodatne informacije
Za sve zahtijevane standarde dostaviti kataloge u kojima će svaka
stavka biti vidno obilježena. Rok trajanja hemikalija minimalno
dvije godine od dana isporuke. Dostaviti sigurnosno tehničke
listove za sve standarde nakon potpisanog ugovora, prilikom svake
pojedinačne isporuke. Za sve standarde dostaviti certifikate.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Mikrobiološke podloge, antiserumi, standardi.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka mikrobioloških podloga, antiseruma, standarda.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
32
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
17.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sektor laborljatorija za vode u Butilama, Sarajevo
V. Dodatne informacije
Za sve stavke dostaviti kataloge u kojima će svaka stavka biti vidno
obilježena. Rok trajanja minimalno dvije godine od dana isporuke.
Za sve dostaviti certifikate proizvođača.
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Stakleni asortiman za laboratoriju
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka staklenog asortimana za laboratoriju
II. Ukupna količina ili obim ugovora
45
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
6.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sektor laboratorija za vode u Butilama, Sarajevo
V. Dodatne informacije
Za sav zahtijevani stakleni asortiman dostaviti kataloge u kojima će
svaka stavka biti vidno obilježena. Obavezno dostaviti certifikate.
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potrošni materijal za laboratoriju
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka potrošnog materijala za laboratoriju
II. Ukupna količina ili obim ugovora
62
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
15.300,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sektor laboratorija za vode u Butilama, Sarajevo
V. Dodatne informacije
Za sav zahtijevani potrošni materijal dostaviti kataloge u kojima će
svaka stavka biti vidno obilježena.
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potrošni materijal za hromatografiju
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka potrošnog materijala za hromatografiju
II. Ukupna količina ili obim ugovora
6
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
18.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sektor laboratorija za vode u Butilama, Sarajevo
V. Dodatne informacije
Za sav zahtijevani materijal obavezno dostaviti prospektni materijal
ili kataloge i svaka stavka mora biti vidno obilježena.
(A-14350-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: