Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 329-1-1-3-178/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije
Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Pašukanivić Amina
Telefon: 033651317
Elektronska po{ta: fedzzo@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 76
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 26, 32, 41, 58, 60, 61, 64, 65, 68, 69,
70, 73
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi/citostatici u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu
koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i
Hercegovine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
- Citostatici
- Citostatici s posebnim režimom propisivanja
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 26
I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovora
Estramustin
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Estramustin kaps. 140 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora22.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40.392,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 32
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Goserelin
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Goserelin implantat 3,6 mg i 10,8 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.500 (3,6 mg) i 500 (10,8 mg)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
611.010,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 41
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Bacillus Calmette-Guerin BCG)
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Bacillus Calmette-Guerin (BCG) susp. za intravezikalnu 81 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
760
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
143.289,23 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 58
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pemetreksed
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Pemetreksed inf. 500 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
300
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
762.539,40 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 60
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Klorambucil
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Klorambucil tbl. 2 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
21.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
48.195,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 27.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 61
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Melfalan
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Melfalan tbl. 2 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
5.900
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
11.735,10 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 64
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Merkaptopurin
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Merkaptopurin tbl. 50 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
8.400
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
14.968,80 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 65
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tioguanin
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Tioguanin tbl. 40 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.800
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7.873,20 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 68
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Etopozid
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Etopozid kaps. 50 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
530
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12.211,20 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 69
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Etopozid
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Etopozid kaps. 100 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
5.200
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50.778,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 27.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 70
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Daktinomicin
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Daktinomicin inj. 0,5 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
50
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3.262,31 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 73
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prokarbazin
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prokarbazin kaps. 50 mg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
50
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
892,31 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne količine lijekova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
(C-14192-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: