Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ulja, maziva i permanta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZEĆE "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRUŠTVO UGLJEVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 297-1-1-11-1783/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko društvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlović
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774165
Elektronska po{ta: javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa:www.riteugljevik.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 1.883.513,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 123/14 Nabavka ulja,maziva i permanta
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka ulja,maziva i permanta za 2015,2016 godinu.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detalj. u td.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
RiTE Ugljevik
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Otkupna cijena rabljenog ulja, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
19.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 23,40 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 27.10.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.10.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Upravna zgrada, sala br.003
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom "Ponuda
za otvoreni postupak Broj: T 123/14 Nabavka ulja,maziva i
permanta". Na koverti obavezno naznačiti ime ponuđača.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na
sljedeće račune:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni račun
FIELD 32 EUR
FIELD 56a DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT
FRANKFURT/MAIN
FRANKFURT
FIELD 57a SNJIFT:HAABBA2B
Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka, BiH
FIELD 59 /BA395520421271804775/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Svjetlana Stanišić
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774328
Faks: 055774165
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Ljubinka Dumonjić
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774119
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Dragoljub Marinković, dipl.ing.maš,
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774430
Faks: 055774165
JOINT VENTURE "PUBLIC ELECTRIC
COMPANY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA",
DEPENDENT COMPANY "MINE AND
THERMAL-PONJER PLANT UGLJEVIK"
SHAREHOLDING BOARD UGLJEVIK
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Joint venture "Public Electric Company of the Re-
public of Srpska", Dependent Company "Mine and Thermal-power
plant Ugljevik" Shareholding board Ugljevik
Contact person: Zorica Manojlović
Address: Ugljevik bb
Postal code: 76330
Municipality/City: Ugljevik
Identification number: 4400449490005
Telephone: 055771519
Fax: 055774165
E-mail:javnenabavke@riteugljevik.com
Internet address: www.riteugljevik.com
I.2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Republika Srpska
I.3.c. Main activity of contracting authority: Eletricity
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
T 123/14 Procurement of oils and lubricants and permant for needs
of ZP "RiTE Ugljevik" ad Ugljevik
II.1.b. Description of the object of the contract
Procurement of oils and lubricants and permant for needs of ZP
"RiTE Ugljevik" ad Ugljevik,In the years 2015,2016
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 19.10.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
23,40 BAM
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 27.10.2014.
Time: 11:00
Address and place: Ugljevik
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Quotations should be delivered in a sealed envelope with a sign
"Quotation for open procedure Number: T 123/14 Procurement of
oils and lubricants and permant for needs of ZP RiTE Ugljevik ad
Ugljevik" - "do not open".
On the envelope there should be the name of the bidder.
Incomplete and late quotations will not be open.
Payment for obtaining the tender documentations can be made on
the following bank accounts:
in BAM (KM) 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Foreign currency account
FIELD 32 EUR
FIELD 56a DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT
FRANKFURT/MAIN
FRANKFURT
FIELD 57a SNJIFT:HAABBA2B
Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka, BiH
FIELD 59 /BA395520421271804775/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330
ANNEDŽ A
I.2. Address for obtaining tender documents
Contact person: Svjetlana Stanišić
Address: Ugljevik bb
Postal code: 76330
Municipality/City: Ugljevik
Telephone: 055774328
Fax: 055774165
(E-14417-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: