Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja viljuškara Liugong, mašine za cjepanje drveta sa transporterima i pratećom opremom i prese za briket

Izvor: Glas Srpske, 16.09.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

PODRUČNI CENTAR BANJA LUKA

 

Broj: 06.1.02/0705-457-10535/12

Dana: 16.09.2014. godine

 

Na osnovu člana 7. tačka (g) i člana 65. Zakona o poreskom postupku (''Službeni glasnik RS'' broj 102/11) Poreska uprava RS – Područni centar Banja Luka oglašava:

 

LICITACIJU

za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih

u postupku prinudne naplate poreza

 

1. Prodaja zaplijenjenih stvari izvršiće se na licitaciji dana 19.09.2014. godine sa početkom u 10 časova u Banja Luci, Veljka Mlađenovića bb (krug ''Incela'').

Predmet licitacije je imovina zaplijenjena u postupku prinudne naplate poreza od DOO ''INTER DRVO'' iz Banja Luke, Srpska 99, JIB-4402107680000, DOO ''INTERBRIKET'' iz Banja Luke, Veljka Mlađenovića bb, JIB-4402390220001 i DOO ''CARBOBRIK'' iz Banja Luke, Veljka Mlađenovića bb, JIB-4402834980008.

Na prvoj licitaciji stvari se ne mogu prodati po cijeni nižoj od 75% procijenjene vrijednosti, a početna cijena je procijenjena vrijednost stvari.

2. Ukoliko stvari ne budu prodate na prvoj licitaciji, istog dana održat će se druga licitacija sat nakon završetka prve licitacije. Na drugoj licitaciji najniža cijena po kojoj se stvari mogu prodat je 50% od procjenjene vrijednosti stvari, odnosno početne cijene sa prve licitacije.

3. Ako stvari ne budu prodate ni na drugoj licitaciji, istog dana sat nakon završetka druge licitacije, održaće se treća licitacija na kojoj najniža cijena po kojoj se stvari mogu prodati iznosi 1/3 procijenjene vrijednosti.

4. Prodaju se stvari po vrstama, količinama i sa početnom cijenom kako slijedi:

1. Viljuškar ''LIUGONG'' sa rotatorom ''CASCADE'' ( god. proizv. 2011.) – 103.285,65 KM

2. Mašina za cjepanje drveta sa transporterima i pratećom opremom ''PEZZOLATO'' ( god. proizv. 2006.)– 45.954,49 KM

3. Presa za briket ( god. proizv. 2012.) – 77.888,48 KM

UKUPNA VRIJEDNOST PROCIJENJENIH SREDSTAVA – 227.128,62 KM.

Na licitacijama mogu učestvovati sva pravna i fizička lica, pod uslovom:

a) da nemaju neizmirenih poreskih obaveza (što se dokazuje uverenjem mjesno nadležnog poreskog organa);

b) da su uplatila depozit u visini od 10% početne cijene stvari za čiju kupovinu su kao učesnici na licitaciji zainteresovani

6. Depozit se uplaćuje na račun broj 5550070015125370 kod ''Nove banke'' AD Banja Luka sa naznakom za licitaciju najkasnije do 18.09.2014.

7. Imovina koja se licitira nema tereta, a može se pogledati dana 17. i 18.09.2014. godine od 12.00 – 14.00 časova uz prethodnu najavu u Poreskoj upravi - Područni centar Banja Luka.

8. Ukoliko dužnik kome je roba zaplijenjena uplati ukupnu poresku obavezu prije početka licitacije, licitacija se neće održati.

9. Kupac robe obavezan je da razliku između depozita i postignute cijene uplati u roku od osam dana od dana licitacije. U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu ili prije tog roka odustane od kupovine, prodaja će se izvršiti sledećem najpovoljnijem ponuđaču.

10. Nakon prodaje stvari, Poreska uprava će izdati potvrdu o prodaji kojom se dokazuje da je na kupca preneseno pravo svojine na stvarima, kao i pravni osnov sticanja svojine na kupljenim stvarima.

Sve informacije na telefon 051-332-357.

 

PORESKA UPRAVA

PODRUČNI CENTAR BANJA LUKA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: