Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka uređaja za mjerenje onečišćenja

Izvor: Official Journal of the European Union, 16.09.2014.

Hrvatska-Zagreb: Uređaji za praćenje onečišćenja

2014/S 177-312626

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Državni hidrometeorološki zavod RH
74660437164
Grič 3
Služba(e) za kontakt: Sektor za kvalitetu zraka
Na pažnju (osoba za kontakt): g. Lukša Kraljević
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14565685
E-pošta: luksa.kraljevic@cirus.dhz.hr
Telefaks: +385 14851901

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.meteo.hr

Adresa profila kupca: www.meteo.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0043121

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Državni hidrometeorološki zavod, Pisarnica, Grič 3, Zagreb
74660437164
Grič 3
Služba(e) za kontakt: Pisarnica
Na pažnju (osoba za kontakt): Gđa Sonja Stanković
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14565662
E-pošta: sonja.stankovic@cirus.dhz.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Uređaji za mjerenje.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, Grič 3 za sve grupe predmeta nabave.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet postupka javne nabave je nabava uređaja za mjerenje za osiguranje minimalnog broja zamjenskih mjernih uređaja za osiguranje ciljeva kvalitete podataka i zadanog obuhvata prema članku Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN, br. 3/2013).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38344000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave za svaku grupu predviđena je Troškovnikom koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje. Nabava uređaja za mjerenje podrazumijeva isporuku uređaja i obuku djelatnika za rad na uređajima, detaljno opisane u Troškovniku i Tehničkim karakteristikama koji su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 910 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 90 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Uređaj za mjerenje koncentracija sumporovog dioksida
1)Kratak opis
Uređaj za mjerenje koncentracija sumporovog dioksida.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38344000

3)Količina ili opseg
Količina predmeta nabave za svaku grupu predviđena je Troškovnikom koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 90 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 90 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Uređaj za mjerenje koncentracija ugljikovog monoksida
1)Kratak opis
Uređaj za mjerenje koncentracija ugljikovog monoksida.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38344000

3)Količina ili opseg
Količina predmeta nabave za svaku grupu predviđena je Troškovnikom koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 90 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 90 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Uređaj za mjerenje koncentracija dušikovih oksida
1)Kratak opis
Uređaj za mjerenje koncentracija dušikovih oksida.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38344000

3)Količina ili opseg
Količina predmeta nabave za svaku grupu predviđena je Troškovnikom koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 200 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 90 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Uređaj za mjerenje koncentracija ozona
1)Kratak opis
Uređaj za mjerenje koncentracija ozona.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38344000

3)Količina ili opseg
Količina predmeta nabave za svaku grupu predviđena je Troškovnikom koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 540 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 90 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Uređaj za mjerenje koncentracija hlapljivih organskih spojeva i generator vodika
1)Kratak opis
Uređaj za mjerenje koncentracija hlapljivih organskih spojeva i generator vodika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38344000

3)Količina ili opseg
Količina predmeta nabave za svaku grupu predviđena je Troškovnikom koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 250 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 90 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Uređaj za automatsko mjerenje koncentracija čestica PM10 i PM2,5
1)Kratak opis
Uređaj za automatsko mjerenje koncentracija čestica PM10 i PM2,5.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38344000

3)Količina ili opseg
Količina predmeta nabave za svaku grupu predviđena je Troškovnikom koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 360 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 90 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Uređaj za automatsko mjerenje koncentracija čestica PM10 ili PM2,5
1)Kratak opis
Uređaj za automatsko mjerenje koncentracija čestica PM10 ili PM2,5.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38344000

3)Količina ili opseg
Količina predmeta nabave za svaku grupu predviđena je Troškovnikom koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 160 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 90 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: Uzorkivač čestica
1)Kratak opis
Uzorkivač čestica.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38344000

3)Količina ili opseg
Količina predmeta nabave za svaku grupu predviđena je Troškovnikom koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 220 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 90 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
— Jamstvo za ozbiljnost ponude, sukladno točki 6.1.1. dokumentacije za nadmetanje: grupa 1. – 4 500 HRK, grupa 2. – 4 500 HRK, grupa 3. – 10 000 HRK, grupa 4. – 27 000 HRK, grupa 5. – 12 500 HRK, grupa 6. – 18 000 HRK, grupa 7. – 8 000 HRK, grupa 8. – 11 000 HRK,
— Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza Odabrani ponuditelj s kojim će naručitelj sklopiti ugovor o javnoj nabavi, obvezan je nakon sklapanja ugovora, u roku od 7 dana od obostranog potpisa ugovora, dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku neopozive bankarske garancije, izvornik,u vrijednosti od 10 % iznosa vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om i s rokom valjanosti minimalno 30 dana dužim od roka trajanja ugovora. Traženo jamstvo je neopoziva, neprenosiva, samostalna i valjana bankarska garancija, bezuvjetna za uredno ispunjenje ugovora izdana u korist naručitelja, plativa „na prvi poziv” i „bez prigovora” od banke izdavatelja garancije,
— Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Odabrani ponuditelj s kojim će naručitelj sklopiti ugovor dužan je dostaviti prilikom primopredaje predmeta nabave bankarsku garanciju, u korist naručitelja. Bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna, na „prvi poziv” i „bez prigovora” kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10 % od ugovorenog iznosa s pripadajućim PDV-om i s rokom važenja jamstva minimalno 30 dana od isteka jamstvenog roka od 24 mjeseci od primopredaje predmeta nabave na zapisnik.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Sukladno točki 6.6. dokumentacije za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ako u ovom postupku javne nabave bude odabrana ponuda zajednice ponuditelja, podnositelji zajedničke ponude dužni su bez posebnog zahtjeva naručitelja u roku od najkasnije 5 dana od konačnosti odluke o odabiru dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj će obvezno isključiti ponuditelja u sljedećim slučajevima:
1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu:
— izjava osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta,
— izjava o nekažnjavanju.
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika. Dovoljan je potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i ovjera žigom/pečatom. Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako naručitelj nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
— dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
— jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz čl. 67. stavka 5. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz čl. 67. stavka 5. točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz čl. 67. stavka 5. točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. čl. 67. Zakona o javnoj nabavi;
2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1) potvrdu Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave ili
3) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, odnosno od dana slanja poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela državne sjedišta gospodarskog subjekta;
3. Ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je:
— nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
— ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi mora dostaviti:
1. Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz prethodne točke ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ili dokument iz točke 2. ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti. U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje ostalih razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga u ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja;
4.1. Pravna i poslovna sposobnost Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, odnosno od dana slanja poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. Obrazovne i stručne kvalifikacije osobe/a odgovornih za rad i servis te za uslugu treninga za rad i instalaciju sa nuđenim mjernim uređajima. Traži se certifikat proizvođača odnosno ovlaštenog predstavnika (zastupnika) proizvođača opreme za rad s opremom i održavanje nuđenih uređaja za mjerenje(minimalno 1 jedna osoba za svakog proizvođača) i certifikat za pružanje usluga treninga za rad s nuđenim uređajima za mjerenje (minimalno 1 jedna osoba za svakog proizvođača). Certifikati se traže za slijedeće grupe predmeta nabave – uređaja za mjerenje: grupa 1. – uređaj za mjerenje koncentracija sumporovog dioksida, grupa 2. – uređaj za mjerenje koncentracija ugljikovog monoksida, grupa 3. – uređaj za mjerenje koncentracija dušikovih oksida, grupa 4. – uređaj za mjerenje koncentracija ozona, grupa 5. – uređaj za mjerenje koncentracija hlapljivih organskih spojeva i generator vodika, grupa 6. – uređaj za automatsko mjerenje koncentracije čestica PM10 i PM2,5, grupa 7. – uređaj za automatsko mjerenje koncentracije čestica PM10 ili PM2,5, grupa 8. – uzorkivač čestica;
2. Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje. Traže se Dokazi kako je navedeno za pojedine uređaje za mjerenje za sustav nadzora kvalitete zraka u Prilogu B – Tehničke karakteristike pod rubrikom Dokaz prikladnosti. Dokazi se traže za sljedeće grupe predmeta nabave – uređaja za mjerenje: grupa 1. – uređaj za mjerenje koncentracija sumporovog dioksida, grupa 2. – uređaj za mjerenje koncentracija ugljikovog monoksida, grupa 3. – uređaj za mjerenje koncentracija dušikovih oksida, grupa 4. – uređaj za mjerenje koncentracija ozona.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
406-01/14-01/33
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
27.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 27.10.2014 - 14:00

Mjesto:

Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, Zagreb.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
12.9.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: