Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka kuhinjske opreme za Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić Rijeka s isporukom i ugradnjom

Izvor: Official Journal of the European Union, 17.09.2014.

Hrvatska-Zagreb: Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

2014/S 178-314258

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministarstvo socijalne politike i mladih
15351583880
Savska cesta 66
Služba(e) za kontakt: Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Iva Poleto, Vlatka Vida Gazić, Martina Hanžek
10 000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: iva.poleto@mspm.hr, vlatka.vida-gazic@mspm.hr, martina.hanzek@mspm.hr
Telefaks: +385 15557225

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.mspm.hr/

Adresa profila kupca: http://www.mspm.hr/ministarstvo_javna_nabava/podaci_o_narucitelju

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0043236

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava kuhinjske opreme za Dom za psihički bolesne odrasle osobe „Turnić” Rijeka s isporukom i ugradnjom.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Dom za psihički bolesne odrasle osobe „Turnić”, Rijeka, Giusepppea Carabina 6.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava kuhinjske opreme za Dom za psihički bolesne odrasle osobe „Turnić” Rijeka s isporukom i ugradnjom.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39000000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Točna količina predmeta nabave određena je u dijelu 12. u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 360 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 30 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
6.5. Jamstva
Ponuditelji moraju dostaviti slijedeća jamstva:
a) Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude naručitelj će zadržati i naplatiti u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
-— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH),
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH),
— odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno,
— nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti garanciju banke na iznos od 18.000,00 kuna. Sukladno članku 77. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora.
U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja), bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.
Sukladno članku 77. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu od 18 000 HRK. Novčani polog uplaćuje se u korist računa HR1210010051863000160 s pozivom na model HR649725-47045-34-2014. Kod opisa plaćanja upisuje se naziv postupka javne nabave (nabava kuhinjske opreme za Dom za psihički bolesne odrasle osobe „Turnić” Rijeka s isporukom i ugradnjom). U slučaju uplate novčanog pologa, ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti dokaz o uplati novčanog pologa.
Jamstvo za ozbiljnost ponude (garancija banke/dokaz o uplati novčanog pologa) dostavlja se u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude, te ne smije ni na koji način biti oštećeno (bušenjem, klamanjem i slično). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.
Javni naručitelj je obvezan sukladno članku 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude (garanciju banke/ novčani polog) neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti i čuvati najmanje 4 godine od završetka postupka javne nabave;
b) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.
Ponuditelj je obvezan potpisati i u ponudi priložiti izjavu iz dijela 7. Dokumentacije za nadmetanje, izjave ponuditelja / svih članova zajednice ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta (točka 7.2.), kojom izjavljuje kako će, ukoliko bude odabran u roku od 10 dana od dana obostranog potpisa Ugovora o javnoj nabavi robe dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku garancije banke na iznos od 10 % od ukupne ugovorne cijene, s rokom važenja ugovora o javnoj nabavi plus 30 dana respira.
Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se naplatiti u slučaju da ponuditelj ne izvrši sve obveze preuzete ugovorom odnosno u slučaju povrede preuzetih ugovornih obveza. Jamstvo se vraća po proteku ugovornog odnosa;
c) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Ponuditelj je obvezan potpisati i u ponudi priložiti izjavu iz dijela 7. Dokumentacije za nadmetanje, izjave ponuditelja / svih članova zajednice ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta (točka 7.3.) kojom izjavljuje kako će, ukoliko bude odabran, prilikom preuzimanja ugrađene kuhinjske opreme predati naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku garancije banke na iznos od 10 % od ukupne ugovorne cijene. Rok važenja garancije banke mora biti identičan ponuđenom jamstvenom roku plus 30 dana respira.
Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku će se naplatiti za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknada štete. Jamstvo se vraća po proteku jamstvenog roka.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: 6.1. Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora
Prije izrade i predaje ponude, ponuditelj je obvezan izvršiti uvid u prostor Doma za psihički bolesne odrasle osobe „Turnić”, Rijeka, Giusepppea Carabina 6 kako bi procijenio obim cjelokupnog premeta nabave.
Ponuditelj je u ponudi obvezan priložiti Obrazac Potvrde iz točke 10.3. ove Dokumentacije za nadmetanje, popunjen i potpisan od strane ravnateljice Doma za psihički bolesne odrasle osobe „Turnić”, Rijeka, Giusepppea Carabina 6, kojom dokazuje kako je izvršio u uvid u prostor Doma za psihički bolesne odrasle osobe „Turnić”, Rijeka.
Kontakt podaci osobe za uvid u prostor: Martina Kalčić dipl. soc. radnica, 099/266-2892, 051/645-283.
6.2. Potrebne izjave ponuditelja
Potrebne izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta navedene u dijelu 7. ove Dokumentacije za nadmetanje potrebno je popuniti, ovjeriti potpisom i pečatom ponuditelja/ svih članova zajednice ponuditelja i dostaviti ih u ponudi.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju kako ne postoje razlozi za isključenje sukladno članku 67. stavku 1. točkama 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH):
a) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
— prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
— prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja činjenice (ne)postojanja pravomoćne osuđujuće presude za naprijed navedena kaznena dijela, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Obrazac Izjave nalazi se u dijelu 10. pod točkom 10.2. ove Dokumentacije za nadmetanje.
Sukladno članku 67. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH), javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Sukladno članku 67. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH), ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz članka 67. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz članka 67. stavka 5. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz članka 67. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi;
b) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako gospodarskom subjektu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili ako je gospodarskom subjektu odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz članka 67. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz članka 67. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili jednakovrijedni dokument iz članka 67. stavka 3. točke 2. Zakona o javnoj nabavi;
c) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata, kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje navedeni u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje ili kojima dokazuje postojanje traženih uvjeta sposobnosti.
Sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su natjecatelji ili ponuditelji dostavili sukladno s odjeljkom 4. Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
U slučaju zajednice ponuditelja, sukladno članku 67. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH), okolnosti iz točke 3.1. pod a., b. i c. ove Dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja
4.1. Pravna i poslovna sposobnost (članak 70. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH)):
a) Svaki ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se dostavom u ponudi odgovarajućih izvoda, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ponuditelj je sposoban ako je dokazao svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta kako je traženo u točki 4.1. podtočka a) ove Dokumentacije za nadmetanje (članak 70. stavak 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH)).
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 4.1. pod a) ove Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.2. Tehnička i stručna sposobnost (članak 72. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH))
a) Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi (članak 72. stavak 3. točke 6. Zakona o javnoj nabavi).
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti kataloge ponuđene opreme s modelima te detaljnim prikazom ponuđene robe i opisom tehničkih karakteristika kojima se dokazuje da ponuđena roba zadovoljava minimalne tehničke zahtjeve za sve stavke troškovnika, s točno označenim proizvodom, kojeg nudi, u katalogu.
Iz dostavljenog kataloga moraju biti vidljive sve tražene tehničke karakteristike svakog ponuđenog proizvoda, u suprotnom će se ponuda ponuditelja odbiti.
Sukladno točki 5.1. Sadržaj i način izrade ponude ove Dokumentacije za nadmetanje, Katalozi kao dokaz sposobnosti čine sastavni dio ponude i moraju biti označeni rednim brojevima stranica.
Dostavljeni katalog mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a svi dijelovi kataloga koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevod na hrvatski jezik mora izraditi stalni sudski tumač za odnosni strani jezik i mora biti ovjeren Potvrdom stalnog sudskog tumača kojom se potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na stranom jeziku (sukladno točki 5.6. Jezik na kojem se izrađuje ponuda koja se nalazi u dijelu 5. ove Dokumentacije za nadmetanje).
b) Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje (članak 72. stavak 3. točka 7. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH).
Ponuditelj je dužan dostaviti atestne listove za slijedeće proizvode:
a) 1. Gospodarski ulaz, stavka 1. Zidna vaga;
b) 2. Skladište namirnica, slijedeće stavke:
— stavka 2.1. Rashladni ormar s ventiliranim hlađenjem,
— stavka 2.2. Rashladni ormar s ventiliranim hlađenjem,
— stavka 2.3. Rashladni ormar s ventiliranim hlađenjem,
— stavka 2.4. Rashladni ormar s ventiliranim hlađenjem,
— stavka 2.5. Rashladni ormar s ventiliranim hlađenjem;
c) 4. Priprema mesa, slideće stavke:
— stavka 4.1. Rashladni ormar s ventiliranim hlađenjem,
— stavka 4.4. Pultna elektronička vaga;
d) 5. Priprema voća i povrća, slijedeće stavke:
— stavka 5.2. Ljuštilica krumpira samostojeća,
— stavka 5.6. Univerzalni kuhinjski stol;
e) 6. Termička priprema hrane, slijedeće stavke:
— stavka 6.4. Plinsko nisko kuhalo,
— stavka 6.5. Plinski štednjak s 4 plamenika i električnom pećnicom,
— stavka 6.6. Plinski kotao,
— stavka 6.7. Plinska nagibna pečenjara,
— stavka 6.9. Cutter-stroj za usitnjavanje hrane,
— stavka 6.12. Električna parno-konvekcijska peć,
— stavka 6.13. Ormar za naglo snižavanje temperature i zamrzavanje hrane;
f) 7. Hladna kuhinja, slijedeće stavke:
— stavka 7.1. Planetarna mješalica,
— stavka 7.4. Rashladni uređaj s ventiliranim hlađenjem;
g) 8. Izdavanje hrane, kruh i pribor, stavka 8.5. Kruhorenica stolna;
h) 10. Pranje bijelog suđa, slijedeće stavke:
— stavka 10.6. Protočna perilica posuđa,
— stavka 10.6.a) Automatski omekšivač vode;
c) Navod (izjava) o tehničkim stručnjacima i tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, a kojim navodom se dokazuje tehnička i stručna sposobnost iz članka 72. stavka 3. točke 2. Zakona o javnoj nabavi.
Ponuditelj treba dostaviti popis ovlaštenih servisa s navedenim najmanje jednim ovlaštenim serviserom koji može, po prijavi naručitelja, dijagnosticirati kvar ili nedostatak te isti otkloniti odmah, a najkasnije u roku 24 sata od prijave kvara ovlaštenom servisu. Popis ovlaštenih servisa treba sadržavati podatke kako slijedi:
— naziv i adresa ovlaštenog servisa,
— telefonski broj i kontakt osoba,
— radno vrijeme (sat i dan u tjednu),
— naziv i marka/tip ponuđene robe za koju je servis ovlašten.
Navod (izjava) mora biti ovjeren pečatom i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja.
Ponuditelj je sposoban ukoliko dostavi dokumente tražene pod točkom 4.2. ove Dokumentacije za nadmetanje.
Sukladno članku 72. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka USRH) za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti (točka 4.2. dokumentacije za nadmetanje), gospodarski subjekt može se po potrebi za određene ugovore osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U slučaju da se ponuditelj oslanja na sposobnost drugih ponuditelja ponuditelj kao uvjet prihvatljivosti ponude mora dokazati javnom naručitelju da će iste resurse za izvršenje ugovora imati na raspolaganju, primjerice pisanim prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu za vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EV:34/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
13.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 13.10.2014 - 14:00

Mjesto:

Ministarstvo socijalne politike i mladih, Savska cesta 66, 10 000 Zagreb u dvorani broj 13. na 9. katu.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 6.11. Pouka o pravnom lijeku
Sukladno članku 146. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) rok za izjavljivanje žalbe u postupku javne nabave male vrijednosti je 5 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Sukladno stavku 2. članka 146. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku sukladno odredbama članka 145. i 159. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV 10 000 Zagreb tel.: +385 1 4559 930, faks: +385 1 4559 933, email: dkom@dkom.hr. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Služba za javnu nabavu
Savska cesta 66
10000 Zagreb
HRVATSKA

VI.5)Datum slanja ove objave:
15.9.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: