Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja teretnih, priključnih i osobnih vozila, stroja za rezanje kamena i pištolja

Izvor: eKapija.ba, 17.09.2014.

 

Na temelju članka 54. stavak 9. Zakona  poreznoj upravi Federacije BiH  («SN F BiH» broj 33/02) i temelju članka 62.,  68. i 69.  Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obveza («SN F BiH» broj 50/02 i 54/03) Porezna uprava  Kantonalni  porezni ured Orašje oglašava prodaju zaplijenjene imovine putem:

 

 

 D I R E K T N E    P R O D A J E

Imovine dužnika:

 1.„LEA“ DOO sa sjedištem u Orašju, II ulica bb, identifikacijski broj 4254107850003

 2.„GRANIT“ DOO sa sjedištem u Orašju, XXXIV ulica, identifikacijski broj  4254105640001

 3.Krpić Ibrahim vl. SMR „SAVA“  sa sjedištem u Orašju, 14. ulica br. 17, identifikacijski broj 4354111860000

 4.„L & T SIGURNOST“  DOO sa sjedištem u Orašju, II ulica bb, općina Orašje, šifra općine 068, koji ima ID broj 4254111450001

 5.„RB-VAR“ DOO sa sjedištem u Odžaku, Titova bb, Lamela III/4 br. 15, općina Odžak, šifra općine 066, koji ima identifikacijski broj 4254098840008

 6.MAROŠEVIĆ SLAVKO vl. UR „MLIN“ sa sjedištem u Tolisi, V. Nazora 188, općina Orašje, šifra općine 068, koji ima identifikacijski broj 4354079440001.

 

Prodaja imovine se vrši po grupama:

Grupa

Vrsta robe

Lokacija

1

Teretno vozilo marke DAIMLERCHRYSLER, broj šasije WDB9036621R100150, broj motora 61198150047143, godina proizvodnje 2000

Tolisa, Ulica oslobođenja br. 6

2

Stroj za rezanje kamena EISENWERK HANSEL BAYREUTH 1450 obrtaja ili 775 ortaja

Orašje, XXXIV ulica bb

3

Priključno vozilo marke WOLFANGEL, tip PAT1,9, broj šasije PK15390, boja siva, registarske oznake E350535, godina proizvodnje 1984, dopuštena nosivost 1220 kg.

Orašje, 14. ulica broj 17

4

Pištolj oznake CZ, tvorničkog broja 16711

Policijska stanica Orašje

5

Pištolj oznake CZ, tvorničkog broja 160065

6

Pištolj oznake CZ, tvorničkog broja 160063

7

Pištolj oznake CZ, tvorničkog broja 150753

8

Teretno vozilo merke DAIMLER BENZ, tip 601 D, broj šasije 60131718282241, broj motora 61693910032514, boja plava,godina proizvodnje 1984, snaga 53, obujam 2350, masa vozila 1730, reg. oznake M24-T-892

Odžak, Titova bb. Lamela III/4 br. 15

9

Osobno vozilo OPEL VECTRA, reg. oznake 823-T-462, tip VECTRA CAR2,2 DTI 16, boja vozila aluminij metalik, 7 F, broj šasije WOLOJEF3501070135, broj motora K22DTR178697040, oblik karoserije KARAVAN 303, godina proizvodnje 2001, mjesta za sjedenje 5, masa praznog vozila 1400 kg, vrsta motora 03, snaga motora 92 KW, radni obujam 2172 cm 3

10

Osobno vozilo marke VW, tip 19 E, broj šasije WVWZZZ1GZMW448208, broj motora 1V064242, reg. oznake E08K205, godina proizvodnje 1991, zapremnina 1589, 44 KW

Tolisa, Vladimira Nazora 188

11

Osobno vozilo marke VW, tip POLO, broj šasije WVWZZZ86ZEW013669, broj motora HK278350, reg. oznake 284J707, godina proizvodnje 1984

 

I   Direktna prodaja će se održati dana    - 26.09.2014. godine (petak)  sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Kantonalnog  poreznog ureda Orašje  u Ulici VIII broj 40.

II      Prodaja na direktnoj prodaji izvršit će se po navedenim grupama robe.

III     Najniža cijena na direktnoj prodaji se ne postavlja.  Ponuda ne podliježe obvezi polaganja depozita. Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.

IV   Razlog za provođenje postupka direktne prodaje su dvije neuspjele aukcije.

V    Sve zainteresirane osobe mogu pogledati imovinu i dokaze o vlasništvu na lokalitetu navedenim u oglasu  dana 23.09.2014 g. (utorak)  -prethodno kontaktirati KPU Orašje na broj 713-826 radi dogovora o terminu.

VI   Ponuđači na direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti najkasnije 24,00 sata prije početka direktne prodaje na adresu:  POREZNA UPRAVA ,  KANTONALNI  POREZNI URED  O R A Š J E ,    VIII ulica broj 40. Sa naznakom  « Odbor za direktnu prodaju zaplijenjene imovine  » , ROBA GRUPE BR.  ….

VII    Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i ponuditi  cijenu u KM  u apsolutnom iznosu, kao i biti prisutan pri otvaranju koverata sa ponudama na dan održavanja direktne prodaje.

VIII  Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet osobnom kartom ili drugim osobnim dokumentom i dokazati pravo na zakonsko zastupanje.

IX  Za direktnu prodaju mogu se prijaviti sve punoljetne fizičke i pravne osobe.

Osobe uposlene u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stupnja krvnog srodstva po direktnoj ili pobočnoj liniji ne mogu biti kupci na direktnoj prodaji.

X   Direktna prodaja biti će odgođena ako dug, troškovi prisilne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćani do  početka direktne prodaje .

XI    Prodaja robe vrši se po principu viđeno – kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati.

XII  Imovina se predaje kupcu kada se podnese dokaz o plaćanju svih obveza proisteklih iz kupovine.

XIII   Kupac robu može preuzeti na navedenim lokalitetima uz nazočnost djelatnika Porezne uprave. Svi troškovi proizašli naknadnim radnjama kupca radi preuzimanja imovine padaju na teret kupca.

 

Kontakt telefon 031/713-826

 

Rukovoditelj-pomoćnik direktora

 Šaćir Hamzić dipl. oec.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: