Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka službenih putničkih automobila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I
TIJELA FBiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 155-1-1-1-86/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH
Kontakt osoba: Bećir Šejtanić
Adresa: Marka Marulića 2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200231120002
Telefon: 033663424
Faks: 033220663
Elektronska po{ta: javne.nabavke@szzpoitfbih.com.ba
Internet adresa:www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dva službena putnička automobila za potrebe
Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i
Hercegovine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dva službena putnička automobila za potrebe
Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i
Hercegovine.
Detaljno opisano u specifikaciji tenderske dokumentacije
(Anex 3)
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Anex3)
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
68.376,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco adresa ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji dobavljača za obavljanje relavantne
djelatnosti, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena sa uračunatim popustom, carnom i porezom
na dodanu vrijednost, učešće:90,00 %
2. Rok isporuke, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
21.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 21.10.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.10.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Marka Marulića 2, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju se uplaćuje na račun
broj 102-050-00001066-98 kod Union banke d.d. Sarajevo
Svrha uplate : Uplata za tendersku dokumentaciju
Primalac: Budžet Federacije-Federalno ministarstvo finansija/
Federalno ministarstvo financija
Vrsta prihoda:722621
Budžetska organizacija: 1202001
Općina Novo Sarajevo: 079
Tenderska dokumentacija se može pogledati i preuzeti na
naznačenoj adresi uz dokaz o uplati za tendersku dokumentaciju ili
se ista može dostaviti poštom na pismeni zahtjev, sa dokazom o
izvršenoj uplati za TD. Zaintresirani dobavljači mogu izvršiti uvid u
TD prije otkupa.
(A-14819-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: